خمیدگی مار


درخت بلند


قطار یا پیاده


میدان روشن


حداکثر گچ


خروج از سازمان