طول و مجموع ارقام


نمره ها


ضرب ماتریس‌ها


مارپله‌ی ایرانی


مثلث‌ها


ماشین زمان


عدد تکراری


زیررشته مشترک


حفظ ترتیب


کتابخانه


حذف ارقام


مهد کودک شریف


گاو صندوق بزرگ


حمله به کشور دور


حفظ ترتیب