برای مشاهد کامل جدول به → طرفین ← بکشید.

رتبه نام سؤالات جریمه زمانی نمره
حداکثر یال گراف ماتریس مجاورت گراف مکمل گراف اویلری گراف همیلتونی
۱ ۱۰۰
۱′
۱۰۰
۳′
۱۰۰
۷′
۱۰۰
۱۹′
۱۰۰
۱۱۲′
۲۸.۰′ ۵۰۰
۲ ۱۰۰
۲′
۱۰۰
۵′
۱۰۰
۶۱′
۱۰۰
۹۷′
۹۳
۷۹′
۴۹.۰′ ۴۹۳
۳ ۱۰۰
۰′
۱۰۰
۳′
۱۰۰
۵′
۱۰۰
۱۲′
۹۱
۳۰′
۱۰.۰′ ۴۹۱
۴ ۱۰۰
۵′
۱۰۰
۹′
۱۰۰
۱۵′
۱۰۰
۲۳′
۶۵
۱۰۰′
۳۰.۰′ ۴۶۵
۵ ۱۰۰
۱۷′
۱۰۰
۲۵′
۱۰۰
۵۰′
۷۰
۷۸′
۹۳
۹۷′
۵۳.۰′ ۴۶۳
۶ ۱۰۰
۶′
۱۰۰
۲۰′
۱۰۰
۱۹′
۸۴
۲۵′
۷۱
۶۵′
۲۷.۰′ ۴۵۵
۷ ۱۰۰
۲۲′
۱۰۰
۱۴′
۷۸
۷۰′
۸۴
۴۴′
۸۳
۵۹′
۴۲.۰′ ۴۴۵
۸ ۹۰
۲′
۱۰۰
۲۱′
۸۲
۹۵′
۸۴
۸۸′
۸۵
۱۱۸′
۶۵.۰′ ۴۴۱
۹ ۱۰۰
۵۹′
۱۰۰
۶۲′
۱۰۰
۹۰′
۱۰۰
۹۳′
۴۰
۱۱۴′
۸۳.۰′ ۴۴۰
۱۰ ۱۰۰
۴′
۹۳
۵۱′
۸۶
۱۰۲′
۴۸
۵۹′
۸۱
۷۶′
۵۸.۰′ ۴۰۸
۱۱ ۱۰۰
۳′
۱۰۰
۸′
۱۰۰
۲۱′
۶۶
۷۷′
۲۵
۸۰′
۳۸.۰′ ۳۹۱
۱۲ ۱۰۰
۲′
۱۰۰
۸′
۱۰۰
۶۷′
۸۴
۹۳′
...
۴۳.۰′ ۳۸۴
۱۳ ۱۰۰
۸′
۹۳
۱۱۹′
۱۰۰
۶۶′
۷۶
۱۰۲′
...
۷۴.۰′ ۳۶۹
۱۴ ۱۰۰
۳۰′
۱۰۰
۴۲′
۱۰۰
۹۸′
۶۸
۱۰۷′
...
۶۹.۰′ ۳۶۸
۱۵ ۱۰۰
۱۹′
۱۰۰
۳۶′
۸۲
۵۱′
۷۸
۷۴′
۱
۹۳′
۵۵.۰′ ۳۶۱
۱۶ ۱۰۰
۸′
۹۶
۱۵′
۱۰۰
۷۵′
۶۴
۱۱۹′
...
۵۴.۰′ ۳۶۰
۱۷ ۱۰۰
۷۰′
۱۰۰
۸۵′
۸۲
۹۰′
۳۸
۱۱۳′
۲۵
۱۱۹′
۹۶.۰′ ۳۴۵
۱۸ ۱۰۰
۲′
۱۰۰
۷۹′
۶۹
۹۱′
۷۲
۱۱′
...
۴۶.۰′ ۳۴۱
۱۹ ۱۰۰
۲۵′
۹۳
۹۲′
۸۲
۴۰′
۶۴
۷۸′
...
۵۹.۰′ ۳۳۹
۲۰ ۱۰۰
۷′
۱۰۰
۱۷′
۸۲
۲۶′
۵۲
۱۱۶′
...
۴۲.۰′ ۳۳۴
۲۱ ۱۰۰
۶۴′
۱۰۰
۷۲′
۶۹
۹۶′
۳۸
۱۱۸′
۲۵
۱۱۴′
۹۳.۰′ ۳۳۲
۲۲ ۱۰۰
۵′
۹۶
۳۲′
۶۵
۴۶′
۶۶
۷۲′
۳
۱۰۹′
۵۳.۰′ ۳۳۰
۲۳ ۱۰۰
۲۶′
۱۰۰
۳۳′
۸۲
۴۱′
۳۸
۵۳′
۰
۰′
۳۹.۰′ ۳۲۰
۲۴ ۱۰۰
۷′
۱۰۰
۲۴′
۷۸
۷۱′
۳۸
۱۱۱′
...
۵۳.۰′ ۳۱۶
۲۵ ۱۰۰
۳۱′
۱۰۰
۱۰۳′
۱۰۰
۱۱۷′
...
...
۸۴.۰′ ۳۰۰
۲۶ ۱۰۰
۲′
۱۰۰
۱۰′
...
...
۹۶
۱۰۸′
۴۰.۰′ ۲۹۶
۲۷ ۱۰۰
۳′
۱۰۰
۷′
۹۱
۱۵′
...
...
۸.۰′ ۲۹۱
۲۸ ۱۰۰
۱۴′
۱۰۰
۲۲′
۸۲
۳۳′
...
...
۲۳.۰′ ۲۸۲
۲۸ ۱۰۰
۵′
۱۰۰
۸۹′
۸۲
۶۳′
...
...
۵۲.۰′ ۲۸۲
۳۰ ۱۰۰
۲′
۹۶
۲۶′
۸۲
۷۷′
...
...
۳۵.۰′ ۲۷۸
۳۰ ۱۰۰
۵۲′
۱۰۰
۲۹′
۷۸
۳۸′
...
...
۴۰.۰′ ۲۷۸
۳۰ ۱۰۰
۷۴′
۱۰۰
۱۹′
۷۸
۲۹′
...
...
۴۱.۰′ ۲۷۸
۳۰ ۱۰۰
۱۹′
۱۰۰
۵۳′
۷۸
۵۵′
...
...
۴۲.۰′ ۲۷۸
۳۰ ۱۰۰
۷۹′
۱۰۰
۹۱′
۷۸
۱۰۳′
...
...
۹۱.۰′ ۲۷۸
۳۵ ۹۰
۵۱′
۱۰۰
۷۵′
۸۲
۹۸′
...
...
۷۵.۰′ ۲۷۲
۳۶ ۷۰
۶′
۶۳
۴۸′
۶۵
۵۵′
۶۸
۷۷′
۵
۱۰۸′
۵۹.۰′ ۲۷۱
۳۷ ۹۰
۲۳′
۱۰۰
۴۷′
۷۸
۵۷′
...
...
۴۲.۰′ ۲۶۸
۳۸ ۱۰۰
۴۰′
۹۶
۹۰′
۶۹
۷۳′
...
...
۶۸.۰′ ۲۶۵
۳۹ ۱۰۰
۱۱′
۱۶
۱۹′
۶۹
۳۸′
۷۴
۷۰′
۳
۷۹′
۴۴.۰′ ۲۶۲
۴۰ ۹۰
۲۹′
۹۶
۵۸′
۶۵
۶۶′
...
...
۵۱.۰′ ۲۵۱
۴۱ ۱۰۰
۵۶′
۸۰
۶۸′
۶۹
۹۸′
...
...
۷۴.۰′ ۲۴۹
۴۲ ۱۰۰
۹′
۳
۳۴′
۶۹
۸۱′
۶۴
۹۰′
۳
۱۱۲′
۶۵.۰′ ۲۳۹
۴۳ ۹۰
۴۶′
۸۰
۸۲′
۶۵
۹۶′
...
...
۷۵.۰′ ۲۳۵
۴۴ ۷۰
۱۴′
۶۳
۹۶′
۷۳
۴۵′
...
۲۵
۷۹′
۵۹.۰′ ۲۳۱
۴۵ ۹۰
۲۱′
۷۳
۳۱′
۶۵
۴۹′
...
...
۳۴.۰′ ۲۲۸
۴۶ ۱۰۰
۶۸′
۱۰۰
۱۱۳′
۰
۰′
...
...
۹۰.۰′ ۲۰۰
۴۷ ۱۰۰
۲۸′
۹۳
۹۲′
...
...
...
۶۰.۰′ ۱۹۳
۴۸ ۹۰
۱۹′
۱۰۰
۲۸′
...
...
...
۲۳.۰′ ۱۹۰
۴۹ ۹۰
۲۴′
۹۳
۵۴′
...
...
...
۳۹.۰′ ۱۸۳
۵۰
...
۱۰۰
۲۰′
۶۹
۲۸′
...
...
۲۴.۰′ ۱۶۹
۸۰ نفر