برای مشاهد کامل جدول به → طرفین ← بکشید.

رتبه نام سؤالات جریمه زمانی نمره
معادله خط مساحت پیچیده سینوس طبیعی اتومورفیک یک‌سازی
۱ ۱۰۰
۴′
۱۰۰
۱۰′
۱۰۰
۱۵′
۱۰۰
۳۹′
۱۰۰
۶۲′
۲۶.۰′ ۵۰۰
۲ ۱۰۰
۸′
۱۰۰
۱۴′
۱۰۰
۱۷′
۱۰۰
۴۹′
۹۲
۱۰۶′
۳۹.۰′ ۴۹۲
۲ ۱۰۰
۱۰′
۱۰۰
۳۳′
۱۰۰
۴۴′
۱۰۰
۶۲′
۹۲
۷۹′
۴۵.۰′ ۴۹۲
۴ ۱۰۰
۲۱′
۱۰۰
۳۱′
۱۰۰
۱۸′
۸۳
۱۱۹′
۸۲
۶۱′
۵۰.۰′ ۴۶۵
۵ ۱۰۰
۱۱′
۱۰۰
۱۳′
۱۰۰
۲۶′
۱۰۰
۴۲′
۵۱
۵۲′
۲۹.۰′ ۴۵۱
۵ ۱۰۰
۲′
۱۰۰
۵۹′
۱۰۰
۲۲′
۱۰۰
۹۰′
۵۱
۹۵′
۵۳.۰′ ۴۵۱
۵ ۱۰۰
۴′
۱۰۰
۷۵′
۱۰۰
۱۶′
۱۰۰
۱۰۶′
۵۱
۱۱۹′
۶۴.۰′ ۴۵۱
۸ ۱۰۰
۶′
۱۰۰
۴۸′
۱۰۰
۱۰۷′
۱۰۰
۱۰۲′
۴۱
۱۱۷′
۷۶.۰′ ۴۴۱
۹ ۱۰۰
۴′
۱۰۰
۴۴′
۱۰۰
۴۹′
۱۰۰
۱۰۷′
۳۶
۹۶′
۶۰.۰′ ۴۳۶
۱۰ ۱۰۰
۳′
۱۰۰
۱۰۲′
۱۰۰
۳۶′
۳۸
۱۱۹′
۹۲
۷۳′
۶۶.۰′ ۴۳۰
۱۱ ۱۰۰
۵۰′
۱۰۰
۶۰′
۱۰۰
۸۴′
۸۳
۱۱۰′
۳۶
۹۳′
۷۹.۰′ ۴۱۹
۱۲ ۱۰۰
۲′
۱۰۰
۱۱′
۱۰۰
۹۵′
۷۷
۱۱۸′
۴۱
۸۰′
۶۱.۰′ ۴۱۸
۱۳ ۱۰۰
۱۷′
۱۰۰
۲۲′
۱۰۰
۹۰′
۸۳
۴۷′
۳۴
۱۱۳′
۵۸.۰′ ۴۱۷
۱۴ ۱۰۰
۹′
۱۰۰
۱۹′
۱۰۰
۲۶′
۷۵
۸۱′
۳۹
۷۵′
۴۲.۰′ ۴۱۴
۱۵ ۱۰۰
۲۵′
۱۰۰
۴۳′
۱۰۰
۴۸′
۳۳
۹۵′
۸۰
۱۰۲′
۶۲.۰′ ۴۱۳
۱۵ ۱۰۰
۱۴′
۱۰۰
۳۰′
۱۰۰
۹۸′
۷۲
۱۱۲′
۴۱
۸۰′
۶۷.۰′ ۴۱۳
۱۷ ۱۰۰
۱۸′
۱۰۰
۷۶′
۱۰۰
۶۶′
...
۱۰۰
۱۱۵′
۶۹.۰′ ۴۰۰
۱۸ ۱۰۰
۵′
۱۰۰
۴۹′
۱۰۰
۶۸′
۱۱
۱۱۷′
۸۲
۲۰′
۵۲.۰′ ۳۹۳
۱۹ ۱۰۰
۶′
۱۰۰
۱۴′
۱۰۰
۵۴′
۴۴
۳۴′
۴۸
۶۱′
۳۴.۰′ ۳۹۲
۲۰ ۶۵
۵′
۱۰۰
۲۴′
۱۰۰
۴۳′
۴۴
۱۱۹′
۸۰
۹۰′
۵۶.۰′ ۳۸۹
۲۰ ۱۰۰
۱۰′
۱۰۰
۲۰′
۱۰۰
۹۹′
۳۶
۷۷′
۵۳
۱۱۱′
۶۳.۰′ ۳۸۹
۲۲ ۱۰۰
۸′
۱۰۰
۴۳′
۱۰۰
۲۲′
۳۰
۱۱۲′
۵۱
۶۷′
۵۰.۰′ ۳۸۱
۲۳ ۱۰۰
۶′
۱۰۰
۹۳′
۱۰۰
۱۱۳′
۴۱
۷۲′
۳۹
۱۱۸′
۸۱.۰′ ۳۸۰
۲۴ ۱۰۰
۳۷′
۱۰۰
۵۴′
۱۰۰
۶۴′
۳۳
۱۱۶′
۴۶
۸۵′
۷۱.۰′ ۳۷۹
۲۵ ۱۰۰
۱۹′
۱۰۰
۲۹′
۱۰۰
۳۹′
۷۷
۱۱۴′
...
۵۰.۰′ ۳۷۷
۲۵ ۱۰۰
۲۰′
۱۰۰
۵۸′
۱۰۰
۴۴′
۳۶
۷۹′
۴۱
۱۰۶′
۶۱.۰′ ۳۷۷
۲۷ ۱۰۰
۲۰′
۱۰۰
۴۰′
۱۰۰
۳۴′
۳۶
۶۹′
۳۶
۸۷′
۵۰.۰′ ۳۷۲
۲۷ ۱۰۰
۶′
۱۰۰
۶۱′
۱۰۰
۷۹′
۷۲
۹۷′
...
۶۱.۰′ ۳۷۲
۲۹ ۱۰۰
۸′
۱۰۰
۱۳′
۱۰۰
۱۰۷′
۳۳
۵۴′
۳۶
۱۱۵′
۵۹.۰′ ۳۶۹
۲۹ ۱۰۰
۶۱′
۱۰۰
۱۱۴′
۱۰۰
۵۰′
۳۳
۳۵′
۳۶
۷۴′
۶۷.۰′ ۳۶۹
۳۱ ۱۰۰
۱۲′
۱۰۰
۹۳′
۱۰۰
۲۸′
۳۳
۷۵′
۳۴
۱۱۶′
۶۵.۰′ ۳۶۷
۳۲ ۱۰۰
۱۱′
۱۰۰
۱۰۹′
۱۰۰
۷۱′
۲۵
۴۰′
۳۹
۸۸′
۶۴.۰′ ۳۶۴
۳۳ ۱۰۰
۲۲′
۱۰۰
۲۸′
۱۰۰
۳۵′
۵۰
۸۱′
...
۴۱.۰′ ۳۵۰
۳۴ ۱۰۰
۷۷′
۱۰۰
۱۷′
۱۰۰
۳۰′
۱۱
۱۰۰′
۳۶
۱۰۲′
۶۵.۰′ ۳۴۷
۳۵ ۱۰۰
۸′
۱۰۰
۴۷′
۱۰۰
۶۳′
۴۴
۹۹′
...
۵۴.۰′ ۳۴۴
۳۵ ۱۰۰
۲۷′
۱۰۰
۴۸′
۱۰۰
۶۶′
۴۴
۸۰′
...
۵۵.۰′ ۳۴۴
۳۷ ۱۰۰
۲۹′
۱۰۰
۴۱′
۱۰۰
۸۷′
...
۳۹
۱۱۹′
۶۹.۰′ ۳۳۹
۳۷ ۱۰۰
۲۰′
۱۰۰
۱۰۶′
۱۰۰
۷۲′
...
۳۹
۸۹′
۷۲.۰′ ۳۳۹
۳۹ ۱۰۰
۷′
۱۰۰
۱۶′
۱۰۰
۴۹′
۳۶
۵۸′
...
۳۳.۰′ ۳۳۶
۳۹ ۱۰۰
۳′
۱۰۰
۲۳′
۱۰۰
۳۶′
۰
۰′
۳۶
۷۹′
۳۵.۰′ ۳۳۶
۳۹ ۱۰۰
۲۳′
۱۰۰
۴۱′
۱۰۰
۴۶′
۳۶
۵۷′
...
۴۲.۰′ ۳۳۶
۴۲ ۱۰۰
۴′
۱۰۰
۱۰۲′
۱۰۰
۶۲′
...
۲۶
۱۱۱′
۷۰.۰′ ۳۲۶
۴۳ ۱۰۰
۴۹′
۱۰۰
۶۷′
۱۰۰
۱۱۰′
۲۵
۱۱۹′
...
۸۶.۰′ ۳۲۵
۴۴ ۱۰۰
۲۵′
۱۰۰
۴۵′
۳۰
۱۱۰′
۳۶
۶۷′
۴۶
۹۳′
۶۸.۰′ ۳۱۲
۴۵ ۱۰۰
۹′
۱۰۰
۱۴′
۱۰
۱۰۶′
۵۸
۸۵′
۳۹
۹۱′
۶۱.۰′ ۳۰۷
۴۶ ۱۰۰
۱۲′
۱۰۰
۹۷′
۱۵
۴۳′
۸۳
۱۱۶′
۷
۴۹′
۶۳.۰′ ۳۰۵
۴۷ ۱۰۰
۱۹′
۱۰۰
۵۳′
۱۰۰
۸۱′
...
...
۵۱.۰′ ۳۰۰
۴۷ ۱۰۰
۵′
۱۰۰
۲۶′
۰
۰′
۵۲
۱۰۵′
۴۸
۸۲′
۵۴.۰′ ۳۰۰
۴۷ ۱۰۰
۲۱′
۱۰۰
۱۱۵′
۱۰۰
۶۹′
...
...
۶۸.۰′ ۳۰۰
۵۰ ۱۰۰
۶′
۱۰۰
۶۳′
...
۹۷
۱۱۲′
...
۶۰.۰′ ۲۹۷
۱۴۳ نفر