برای مشاهد کامل جدول به → طرفین ← بکشید.

رتبه نام سؤالات جریمه زمانی نمره
آشنایی با منچ پروژه منچ: بخش ۱ پروژه منچ: بخش ۲ پروژه منچ: بخش ۳ پروژه منچ: بخش ۴ پروژه منچ: بخش ۵
۱
...
۱۰۰
۹′
۱۰۰
۱۴′
۱۰۰
۱۵۶′
۱۰۰
۲۱۰′
۱۰۰
۲۵۲′
۱۲۸.۰′ ۵۰۰
۱
...
۱۰۰
۵′
۱۰۰
۹′
۱۰۰
۱۵۸′
۱۰۰
۱۶۱′
۱۰۰
۶۹۷′
۲۰۶.۰′ ۵۰۰
۱
...
۱۰۰
۸۳′
۱۰۰
۱۱۰′
۱۰۰
۲۵۶′
۱۰۰
۹۴۵′
۱۰۰
۹۸۷′
۴۷۶.۰′ ۵۰۰
۱
...
۱۰۰
۳۴′
۱۰۰
۴۵′
۱۰۰
۲۸۵′
۱۰۰
۱۱۰۱′
۱۰۰
۱۱۶۱′
۵۲۵.۰′ ۵۰۰
۱
...
۱۰۰
۷۱۴′
۱۰۰
۷۲۹′
۱۰۰
۸۳۷′
۱۰۰
۹۸۰′
۱۰۰
۱۰۴۰′
۸۶۰.۰′ ۵۰۰
۶
...
۱۰۰
۲۵′
۱۰۰
۳۷′
۱۰۰
۲۰۵′
۱۰۰
۳۸۶′
۱۲
۳۸۵′
۲۰۸.۰′ ۴۱۲
۷
...
۱۰۰
۲۶′
۱۰۰
۴۰′
۱۰۰
۱۵۳′
۱۰۰
۱۰۷۲′
۰
۰′
۳۲۳.۰′ ۴۰۰
۷
...
۱۰۰
۹۸۴′
۱۰۰
۱۰۵۱′
۱۰۰
۱۱۳۹′
۱۰۰
۱۱۴۹′
۰
۰′
۱۰۸۱.۰′ ۴۰۰
۹
...
۱۰۰
۱۲۱′
۱۰۰
۱۵۶′
۱۰۰
۳۹۲′
۸۷
۱۰۸۰′
...
۴۳۷.۰′ ۳۸۷
۱۰
...
۱۰۰
۷۰۴′
۱۰۰
۷۱۵′
۴۰
۱۱۵۹′
۸۷
۱۱۹۶′
...
۹۴۴.۰′ ۳۲۷
۱۱
...
۱۰۰
۴۳′
۱۰۰
۵۵′
۱۰۰
۱۱۶′
۲۵
۱۷۹′
...
۹۸.۰′ ۳۲۵
۱۱
...
۱۰۰
۱۱′
۱۰۰
۲۲′
۱۰۰
۱۲۸′
۲۵
۱۱۶۳′
...
۳۳۱.۰′ ۳۲۵
۱۱
...
۱۰۰
۱۲′
۱۰۰
۲۵′
۱۰۰
۸۶۱′
۲۵
۹۹۵′
...
۴۷۳.۰′ ۳۲۵
۱۱
...
۱۰۰
۱۵۵′
۱۰۰
۱۸۱′
۱۰۰
۷۸۴′
۲۵
۸۹۹′
...
۵۰۵.۰′ ۳۲۵
۱۱
...
۱۰۰
۶۹۶′
۱۰۰
۷۰۸′
۱۰۰
۸۰۷′
۲۵
۱۱۱۶′
۰
۰′
۸۳۲.۰′ ۳۲۵
۱۶
...
۱۰۰
۹۱′
۱۰۰
۱۰۸′
۱۰۰
۲۱۸′
۱۲
۳۱۳′
۱۲
۱۱۶۱′
۳۷۸.۰′ ۳۲۴
۱۷
...
۱۰۰
۳۱′
۱۰۰
۴۳′
۸۰
۸۷۸′
۲۵
۹۷۳′
۱۲
۱۰۷۲′
۵۹۹.۰′ ۳۱۷
۱۸
...
۱۰۰
۳۰′
۱۰۰
۳۴′
۱۰۰
۹۱′
۱۲
۱۶۸′
...
۸۱.۰′ ۳۱۲
۱۸
...
۱۰۰
۱۲′
۱۰۰
۵۰′
۱۰۰
۹۲۴′
۱۲
۱۱۵۱′
...
۵۳۴.۰′ ۳۱۲
۲۰
...
۱۰۰
۶′
۱۰۰
۱۲′
۱۰۰
۴۴′
...
...
۲۱.۰′ ۳۰۰
۲۰
...
۱۰۰
۹′
۱۰۰
۴۱′
۱۰۰
۹۷۰′
...
...
۳۴۰.۰′ ۳۰۰
۲۰
...
۱۰۰
۱۶′
۱۰۰
۵۱′
۱۰۰
۱۰۱۶′
...
...
۳۶۱.۰′ ۳۰۰
۲۰
...
۱۰۰
۷۳′
۱۰۰
۱۱۲′
۱۰۰
۱۰۱۸′
...
...
۴۰۱.۰′ ۳۰۰
۲۰
...
۱۰۰
۵۰′
۱۰۰
۹۲′
۱۰۰
۱۰۹۰′
...
...
۴۱۰.۰′ ۳۰۰
۲۰
...
۱۰۰
۴۳′
۱۰۰
۶۶′
۱۰۰
۱۱۶۴′
...
...
۴۲۴.۰′ ۳۰۰
۲۰
...
۱۰۰
۱۸۶′
۱۰۰
۲۴۰′
۱۰۰
۱۰۲۴′
...
...
۴۸۴.۰′ ۳۰۰
۲۰
...
۱۰۰
۸۸۷′
۱۰۰
۹۰۹′
۱۰۰
۱۱۴۹′
...
...
۹۸۲.۰′ ۳۰۰
۲۰
...
۱۰۰
۹۴۷′
۱۰۰
۱۰۰۴′
۱۰۰
۱۰۹۵′
...
...
۱۰۱۵.۰′ ۳۰۰
۲۹
...
۱۰۰
۱۶′
۱۰۰
۲۳′
۹۰
۱۳۸′
...
...
۵۹.۰′ ۲۹۰
۳۰
...
۱۰۰
۸′
۱۰۰
۵۱′
۸۰
۱۵۵′
...
...
۷۱.۰′ ۲۸۰
۳۰
...
۱۰۰
۱۹۱′
۱۰۰
۲۰۴′
۸۰
۳۱۸′
...
...
۲۳۸.۰′ ۲۸۰
۳۰
...
۱۰۰
۱۱′
۱۰۰
۸۳۵′
۸۰
۱۰۵۸′
۰
۰′
...
۶۳۵.۰′ ۲۸۰
۳۳
...
۱۰۰
۱۱۶۴′
۱۰۰
۱۱۷۵′
۴۰
۱۱۶۵′
۲۵
۱۱۶۵′
...
۱۱۶۷.۰′ ۲۶۵
۳۴
...
۱۰۰
۹۳′
۱۰۰
۱۰۵′
۶۰
۷۳۲′
...
...
۳۱۰.۰′ ۲۶۰
۳۵
...
۱۰۰
۳۵′
۱۰۰
۵۹′
۵۰
۱۶۶′
...
...
۸۷.۰′ ۲۵۰
۳۵
...
۱۰۰
۸۴′
۱۰۰
۱۰۲′
۵۰
۲۱۷′
...
...
۱۳۵.۰′ ۲۵۰
۳۵
...
۱۰۰
۱۳۶′
۱۰۰
۱۳۵′
۵۰
۱۷۲′
...
...
۱۴۸.۰′ ۲۵۰
۳۵
...
۱۰۰
۴۱′
۱۰۰
۶۷′
۵۰
۸۷۹′
...
...
۳۲۹.۰′ ۲۵۰
۳۵
...
۱۰۰
۶۲′
۱۰۰
۸۹′
۵۰
۱۰۵۳′
...
...
۴۰۱.۰′ ۲۵۰
۳۵
...
۱۰۰
۳۰′
۱۰۰
۷۸′
۵۰
۱۱۵۲′
...
...
۴۲۰.۰′ ۲۵۰
۳۵
...
۱۰۰
۷۴′
۱۰۰
۹۹′
۵۰
۱۱۱۵′
۰
۰′
...
۴۲۹.۰′ ۲۵۰
۳۵
...
۱۰۰
۲۷۷′
۱۰۰
۲۹۰′
۵۰
۱۱۱۱′
...
...
۵۵۹.۰′ ۲۵۰
۳۵
...
۱۰۰
۷۳۱′
۱۰۰
۷۵۷′
۵۰
۱۱۲۵′
...
...
۸۷۱.۰′ ۲۵۰
۳۵
...
۱۰۰
۸۳۶′
۱۰۰
۸۵۰′
۵۰
۱۱۹۷′
۰
۰′
...
۹۶۱.۰′ ۲۵۰
۴۵
...
۱۰۰
۲۷′
۱۰۰
۴۲′
۴۰
۱۵۱′
...
...
۷۳.۰′ ۲۴۰
۴۵
...
۱۰۰
۵۵′
۱۰۰
۶۳′
۴۰
۱۴۵′
...
...
۸۸.۰′ ۲۴۰
۴۵
...
۱۰۰
۵۲′
۱۰۰
۶۷′
۴۰
۲۰۰′
...
...
۱۰۶.۰′ ۲۴۰
۴۵
...
۱۰۰
۷۸′
۱۰۰
۹۳′
۴۰
۱۶۰′
...
...
۱۱۰.۰′ ۲۴۰
۴۵
...
۱۰۰
۲۹′
۱۰۰
۱۳۹′
۴۰
۱۸۳′
...
...
۱۱۷.۰′ ۲۴۰
۴۵
...
۱۰۰
۴۹′
۱۰۰
۸۱′
۴۰
۲۴۶′
...
...
۱۲۵.۰′ ۲۴۰
۵۴۸ نفر