برای مشاهد کامل جدول به طرفین بکشید.
رتبه نام سؤالات زمان نمره
آشنایی با منچ پروژه منچ: بخش ۱ پروژه منچ: بخش ۲ پروژه منچ: بخش ۳ پروژه منچ: بخش ۴ پروژه منچ: بخش ۵
۱ عرفان خادم
...
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۵۰۰
۱ امیررضا محسنی
...
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۵۰۰
۱ محمد بذرافشان
...
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۵۰۰
۱ یوسف آجودانی
...
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۵۰۰
۱ حسین بهروزی
...
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۵۰۰
۶ کوروش کاوه
...
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۲
۴۱۲
۷ محمدباقر خندان
...
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۰
۴۰۰
۷ مهدی روحی
...
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۰
۴۰۰
۹ حمیدرضا صمدی
...
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۸۷
...
۳۸۷
۱۰ جواد رحیمی
...
۱۰۰
۱۰۰
۴۰
۸۷
...
۳۲۷
۱۱ FTGUPP  
...
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۲۵
...
۳۲۵
۱۱ سوگل نوری
...
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۲۵
...
۳۲۵
۱۱ مهسان محمدزاده
...
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۲۵
...
۳۲۵
۱۱ الهه موسوی
...
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۲۵
...
۳۲۵
۱۱ محمد حسین حاجی سید سلیمان
...
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۲۵
۰
۳۲۵
۱۶ آرمان امین
...
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۲
۱۲
۳۲۴
۱۷ محمد مرادی پور
...
۱۰۰
۱۰۰
۸۰
۲۵
۱۲
۳۱۷
۱۸ محمد حسین علی پور
...
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۲
...
۳۱۲
۱۸ نیما جلوداری
...
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۲
...
۳۱۲
۲۰ مهدی فرهادیان
...
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
...
۳۰۰
۲۰ مهدی کاظمی
...
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
...
۳۰۰
۲۰ مهدی ابراهیمی روش
...
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
...
۳۰۰
۲۰ علی آقایی
...
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
...
۳۰۰
۲۰ بهنیا اسماعیلیان
...
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
...
۳۰۰
۲۰ Narges Jafari
...
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
...
۳۰۰
۲۰ محمدرضا عیش آبادی
...
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
...
۳۰۰
۲۰ سجاد فهیمیان
...
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
...
۳۰۰
۲۰ یاسین مهدوی مقدم
...
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
...
۳۰۰
۲۹ محمدرضا گودرزی
...
۱۰۰
۱۰۰
۹۰
...
...
۲۹۰
۳۰ سيدمحمد هاشمی
...
۱۰۰
۱۰۰
۸۰
...
...
۲۸۰
۳۰ محمد سجاد خان بابایی
...
۱۰۰
۱۰۰
۸۰
...
...
۲۸۰
۳۰ امین پیام‌فر
...
۱۰۰
۱۰۰
۸۰
۰
...
۲۸۰
۳۳ عارف نماینده
...
۱۰۰
۱۰۰
۴۰
۲۵
...
۲۶۵
۳۴ فرزین کلاته
...
۱۰۰
۱۰۰
۶۰
...
...
۲۶۰
۳۵ علی کاویانی
...
۱۰۰
۱۰۰
۵۰
...
...
۲۵۰
۳۵ حامد صفری
...
۱۰۰
۱۰۰
۵۰
...
...
۲۵۰
۳۵ عرفان ملکی
...
۱۰۰
۱۰۰
۵۰
...
...
۲۵۰
۳۵ نرگس صالحی
...
۱۰۰
۱۰۰
۵۰
...
...
۲۵۰
۳۵ محمدصادق منتظری
...
۱۰۰
۱۰۰
۵۰
...
...
۲۵۰
۳۵ Mortaza Nalbandi
...
۱۰۰
۱۰۰
۵۰
...
...
۲۵۰
۳۵ سیده فاطمه موسوی
...
۱۰۰
۱۰۰
۵۰
۰
...
۲۵۰
۳۵ سید محمد جواد مقدم
...
۱۰۰
۱۰۰
۵۰
...
...
۲۵۰
۳۵ Hamid Bayat
...
۱۰۰
۱۰۰
۵۰
...
...
۲۵۰
۳۵ حسین بازماندگان
...
۱۰۰
۱۰۰
۵۰
۰
...
۲۵۰
۴۵ امیر فراهانی
...
۱۰۰
۱۰۰
۴۰
...
...
۲۴۰
۴۵ سینا مهدوی
...
۱۰۰
۱۰۰
۴۰
...
...
۲۴۰
۴۵ حسین کاظمی
...
۱۰۰
۱۰۰
۴۰
...
...
۲۴۰
۴۵ صدرا صالحی کردآبادی
...
۱۰۰
۱۰۰
۴۰
...
...
۲۴۰
۴۵ عرشیا کاظم تمیمی
...
۱۰۰
۱۰۰
۴۰
...
...
۲۴۰
۴۵ شایان شاهرخ فر
...
۱۰۰
۱۰۰
۴۰
...
...
۲۴۰
۵۴۸ نفر