برای مشاهد کامل جدول به → طرفین ← بکشید.

رتبه نام سؤالات جریمه زمانی نمره
جدول‌بازی دوزیستان ناکام ماشین‌حساب ساده حلقه‌های مربعی نمایش رنگ‌ها پیداکردن گنج
۱ ۱۰۰
۱′
۱۰۰
۳′
۱۰۰
۴′
۱۰۰
۴′
۱۰۰
۵′
۱۰۰
۸۷′
۱۷.۰′ ۶۰۰
۱ ۱۰۰
۳′
۱۰۰
۴′
۱۰۰
۶′
۱۰۰
۸′
۱۰۰
۹′
۱۰۰
۸۸′
۲۰.۰′ ۶۰۰
۱ ۱۰۰
۶۷′
۱۰۰
۱۳۹′
۱۰۰
۱۰۸′
۱۰۰
۷۰′
۱۰۰
۷۲′
۱۰۰
۷۳′
۸۸.۰′ ۶۰۰
۱ ۱۰۰
۱۱′
۱۰۰
۲۳′
۱۰۰
۷۸′
۱۰۰
۱۵۷′
۱۰۰
۱۹۶′
۱۰۰
۴۳۹′
۱۵۱.۰′ ۶۰۰
۱ ۱۰۰
۷′
۱۰۰
۱۳′
۱۰۰
۲۲۲′
۱۰۰
۲۰۷′
۱۰۰
۲۳۴′
۱۰۰
۲۹۲′
۱۶۲.۰′ ۶۰۰
۱ ۱۰۰
۱۴′
۱۰۰
۴۴′
۱۰۰
۴۱۸′
۱۰۰
۲۱۷′
۱۰۰
۲۵۴′
۱۰۰
۳۵۳′
۲۱۷.۰′ ۶۰۰
۱ ۱۰۰
۴۱۷′
۱۰۰
۴۱۸′
۱۰۰
۴۷۱′
۱۰۰
۴۱۸′
۱۰۰
۴۱۸′
۱۰۰
۴۵۱′
۴۳۲.۰′ ۶۰۰
۸ ۱۰۰
۱۸′
۱۰۰
۳۰′
۸۰
۳۷۸′
۱۰۰
۳۶۳′
۱۰۰
۱۳۲′
۱۰۰
۴۷۹′
۲۳۳.۰′ ۵۸۰
۹ ۱۰۰
۳′
۱۰۰
۳′
۱۰۰
۳۳′
۷۵
۱۵۱′
۱۰۰
۵۹′
۱۰۰
۱۰۹′
۶۰.۰′ ۵۷۵
۹ ۱۰۰
۳۷′
۱۰۰
۴۲′
۱۰۰
۴۵′
۷۵
۳۲۳′
۱۰۰
۴۷′
۱۰۰
۴۵۵′
۱۵۸.۰′ ۵۷۵
۹ ۱۰۰
۲۰′
۱۰۰
۸۵′
۱۰۰
۱۴۳′
۷۵
۴۲۵′
۱۰۰
۵۸′
۱۰۰
۳۶۷′
۱۸۳.۰′ ۵۷۵
۱۲ ۱۰۰
۲۲۸′
۱۰۰
۲۲۲′
۷۰
۲۹۴′
۷۵
۳۳۸′
۸۷
۳۸۶′
۱۰۰
۴۶۰′
۳۲۱.۰′ ۵۳۲
۱۳ ۱۰۰
۲۶′
۱۰۰
۱۶۱′
۶۰
۲۸۶′
۷۵
۳۲۰′
۸۷
۲۵۵′
۱۰۰
۲۲۰′
۲۱۱.۰′ ۵۲۲
۱۴ ۱۰۰
۳۲۰′
۱۰۰
۲۰۰′
۵۰
۱۲۸′
۷۵
۴۷۶′
۸۷
۲۶۳′
۱۰۰
۲۴۷′
۲۷۲.۰′ ۵۱۲
۱۵ ۱۰۰
۸۳′
۱۰۰
۹۳′
۹۰
۲۶۵′
۱۲
۲۰۸′
۱۰۰
۲۳۲′
۱۰۰
۲۹۹′
۱۹۶.۰′ ۵۰۲
۱۵ ۱۰۰
۱۵۶′
۱۰۰
۱۵۷′
۴۰
۲۷۳′
۷۵
۳۱۴′
۸۷
۲۶۸′
۱۰۰
۲۱۲′
۲۳۰.۰′ ۵۰۲
۱۵ ۱۰۰
۱۵۹′
۱۰۰
۱۶۱′
۴۰
۲۷۴′
۷۵
۳۵۳′
۸۷
۲۶۱′
۱۰۰
۲۱۶′
۲۳۷.۰′ ۵۰۲
۱۵ ۱۰۰
۷۷′
۱۰۰
۱۶۷′
۴۰
۴۰۳′
۷۵
۳۶۰′
۸۷
۲۵۴′
۱۰۰
۲۱۶′
۲۴۶.۰′ ۵۰۲
۱۵ ۱۰۰
۲۳۸′
۱۰۰
۲۳۵′
۴۰
۲۷۸′
۷۵
۳۰۴′
۸۷
۲۵۰′
۱۰۰
۲۳۷′
۲۵۷.۰′ ۵۰۲
۱۵ ۱۰۰
۲۳۵′
۱۰۰
۲۳۶′
۴۰
۳۹۲′
۷۵
۳۹۷′
۸۷
۲۵۳′
۱۰۰
۲۳۷′
۲۹۲.۰′ ۵۰۲
۲۱ ۱۰۰
۱۶′
۱۰۰
۱۹′
۱۰۰
۷۴′
۱۰۰
۲۲۸′
۱۰۰
۲۳′
۰
۰′
۷۲.۰′ ۵۰۰
۲۱ ۱۰۰
۱۶′
۱۰۰
۲۹′
۱۰۰
۱۱۲′
۱۰۰
۴۱۶′
۱۰۰
۳۰۹′
...
۱۷۶.۰′ ۵۰۰
۲۳ ۱۰۰
۴۶′
۱۰۰
۳۲۲′
۸۰
۱۴۲′
۱۰۰
۱۷۹′
۱۰۰
۳۳۳′
۰
۰′
۲۰۵.۰′ ۴۸۰
۲۴ ۱۰۰
۷۱′
۱۰۰
۹۳′
۱۰۰
۲۴۸′
۷۵
۴۰۰′
۱۰۰
۲۹۵′
...
۲۲۱.۰′ ۴۷۵
۲۴ ۱۰۰
۶۹′
۱۰۰
۲۵۳′
۱۰۰
۲۵۶′
۷۵
۳۵۰′
۱۰۰
۳۱۱′
...
۲۴۸.۰′ ۴۷۵
۲۶ ۱۰۰
۲۵۳′
۱۰۰
۲۵۴′
...
۷۵
۳۲۸′
۸۷
۲۵۵′
۱۰۰
۲۸۴′
۲۷۵.۰′ ۴۶۲
۲۷ ۱۰۰
۳۴۲′
۱۰۰
۲۵′
۶۰
۳۲۳′
۱۰۰
۳۱۱′
۱۰۰
۱۱۲′
۰
۰′
۲۲۳.۰′ ۴۶۰
۲۸ ۱۰۰
۲۰′
۱۰۰
۳۹′
۶۰
۱۴۱′
۱۰۰
۴۷۲′
۸۷
۲۳۳′
۰
۰′
۱۸۱.۰′ ۴۴۷
۲۹ ۱۰۰
۳۰′
۱۰۰
۴۶′
۵۰
۸۹′
۷۵
۱۷۰′
۱۰۰
۱۹۳′
۰
۰′
۱۰۵.۰′ ۴۲۵
۳۰ ۱۰۰
۱۶۳′
۱۰۰
۱۶۶′
۴۰
۲۶۹′
۷۵
۳۱۸′
...
۱۰۰
۲۲۳′
۲۲۸.۰′ ۴۱۵
۳۱ ۱۰۰
۱۰۵′
۱۰۰
۳۳۳′
۱۰۰
۲۰۷′
۱۲
۴۷۸′
۱۰۰
۲۷۴′
...
۲۷۹.۰′ ۴۱۲
۳۲ ۱۰۰
۹′
۱۰۰
۱۰′
...
۱۰۰
۳۷′
۱۰۰
۱۰′
...
۱۶.۰′ ۴۰۰
۳۲ ۱۰۰
۱۲′
۱۰۰
۲۷′
۱۰۰
۸۱′
...
۱۰۰
۱۵۶′
...
۶۹.۰′ ۴۰۰
۳۲ ۱۰۰
۱۴۰′
۱۰۰
۱۵۵′
...
...
۱۰۰
۲۴′
۱۰۰
۱۰۷′
۱۰۶.۰′ ۴۰۰
۳۲ ۱۰۰
۲۴۰′
۱۰۰
۲۵۶′
۱۰۰
۳۹۸′
...
۱۰۰
۴۵۶′
...
۳۳۸.۰′ ۴۰۰
۳۲ ۱۰۰
۳۲۱′
۱۰۰
۳۳۳′
۱۰۰
۴۶۴′
۱۰۰
۴۴۶′
...
...
۳۹۱.۰′ ۴۰۰
۳۷ ۱۰۰
۳۱۷′
۱۰۰
۳۳۴′
۶۰
۱۰۹′
۷۵
۴۳۰′
۶۲
۲۳۰′
۰
۰′
۲۸۴.۰′ ۳۹۷
۳۸ ۱۰۰
۱۶۰′
۱۰۰
۱۶۳′
...
...
۸۷
۲۷۷′
۱۰۰
۲۲۰′
۲۰۵.۰′ ۳۸۷
۳۹ ۱۰۰
۵۱′
۱۰۰
۴۳′
۸۰
۲۵۸′
...
۱۰۰
۷۵′
...
۱۰۷.۰′ ۳۸۰
۳۹ ۱۰۰
۲۵۸′
۱۰۰
۲۷۱′
۸۰
۳۵۵′
۰
۰′
۱۰۰
۴۷۱′
...
۳۳۹.۰′ ۳۸۰
۴۱ ۱۰۰
۱۲′
۱۰۰
۲۲′
۹۰
۱۰۵′
...
۸۷
۱۳۲′
...
۶۸.۰′ ۳۷۷
۴۲ ۱۰۰
۱۱۹′
۱۰۰
۱۵۴′
...
۷۵
۳۱۹′
۸۷
۳۲۷′
...
۲۳۰.۰′ ۳۶۲
۴۲ ۱۰۰
۲۹۲′
۱۰۰
۳۲۸′
۵۰
۴۶۴′
۱۲
۴۲۸′
۱۰۰
۴۱۶′
...
۳۸۵.۰′ ۳۶۲
۴۴ ۱۰۰
۱۵′
۱۰۰
۴۷′
۱۰۰
۱۴۲′
۵۰
۲۳۷′
...
...
۱۱۰.۰′ ۳۵۰
۴۴ ۱۰۰
۵۷′
۷۵
۷۶′
۱۰۰
۱۸۷′
۷۵
۳۰۹′
۰
۰′
...
۱۵۷.۰′ ۳۵۰
۴۶ ۱۰۰
۴۹′
۱۰۰
۸۸′
۷۰
۲۸۵′
۷۵
۳۵۵′
...
۰
۰′
۱۹۴.۰′ ۳۴۵
۴۷ ۱۰۰
۲۶′
۱۰۰
۴۷′
۳۰
۲۷۵′
۱۲
۳۱۹′
۱۰۰
۲۷۱′
۰
۰′
۱۸۷.۰′ ۳۴۲
۴۸ ۱۰۰
۱۴′
۱۰۰
۲۴′
۴۰
۱۴۳′
...
۱۰۰
۲۲۱′
...
۱۰۰.۰′ ۳۴۰
۴۸ ۱۰۰
۴۰′
۷۵
۶۹′
۹۰
۳۹۸′
۷۵
۴۶۸′
...
...
۲۴۴.۰′ ۳۴۰
۵۰ ۱۰۰
۳۶′
۱۰۰
۶۰′
۵۰
۳۹۵′
۷۵
۴۱۰′
۱۲
۴۴۲′
...
۲۶۹.۰′ ۳۳۷
۱۰۰ نفر