برای مشاهد کامل جدول به طرفین بکشید.
رتبه نام سؤالات زمان امتیاز
رشته فیبوناچی دومینوها سامانه ثبت نسخه دارویی گنده آمار مسابقه صفا سازماندهی رسانه تاکسی و معتاد پردازش و پردازش‌گر
۱ ایمان غلامی ۷۰
۱۰۰
۱۸۴
۱۰۶
۱۰۰
۱۵۰
۲۰۰
۲۷۴
۲۶۶
۱۴۵۰
۲ علی احمدی ۷۰
۱۰۰
۲۰۰
۲۰۶
۱۰۰
۱۵۰
...
۳۰۰
۲۴۹
۱۳۷۵
۳ علی شفیعی ۷۰
۱۰۰
...
۲۰۶
۱۰۰
۱۵۰
۲۰۰
۲۸۹
۲۵۸
۱۳۷۳
۴ امیر حسین پاشائی هیر ۷۰
۱۰۰
...
۲۰۶
۱۰۰
۱۵۰
۲۰۰
۲۰۲
۲۵۸
۱۲۸۶
۵ Hamed Abdi ۷۰
۱۰۰
۲۰۰
۱۰۶
۱۰۰
۱۵۰
...
۳۰۰
۲۴۹
۱۲۷۵
۶ کیارش گل‌زردی ۷۰
۱۰۰
۲۰۰
۱۸
۱۰۰
۱۵۰
۲۰۰
۲۶۸
۱۶۶
۱۲۷۲
۷ Arash Mahmoudian Bidgoli ۷۰
۱۰۰
...
۲۰۶
۱۰۰
۱۵۰
...
۳۰۰
۳۰۰
۱۲۲۶
۸ پارسا عبداللهی ۷۰
۱۰۰
۲۰۰
۹۳
۱۰۰
۱۵۰
۰
۲۸۶
۱۸۳
۱۱۸۲
۹ سید محمد ياسين نوران ۷۰
۱۰۰
۲۰۰
۵۶
۱۰۰
۱۵۰
۲۰
۲۰۱
۲۴۹
۱۱۴۶
۱۰ پویان علی پناهی ۷۰
۱۰۰
...
۲۰۶
۱۰۰
۱۵۰
...
۲۹۴
۲۲۵
۱۱۴۵
۱۱ محمدرضا صالحی ۷۰
۱۰۰
۷۶
۱۰۶
۱۰۰
۱۵۰
...
۲۹۱
۲۴۹
۱۱۴۲
۱۲ امیرحسین حبیب‌وند ۷۰
۱۰۰
۱۵۳
۱۰۶
۱۰۰
۱۵۰
۲۰۰
۱۹۸
...
۱۰۷۷
۱۳ Mojtaba Shahbazi ۷۰
۱۰۰
...
۱۸۷
۱۰۰
۱۵۰
۲۰۰
۲۳۸
۲۴
۱۰۶۹
۱۴ سینا ناصریان ۷۰
۱۰۰
۰
۹۹
۱۰۰
۱۵۰
...
۲۹۷
۲۴۹
۱۰۶۵
۱۵ محمد صانعیان ۷۰
۱۰۰
...
۱۹۳
۱۰۰
۱۵۰
۱۵۰
۲۹۴
...
۱۰۵۷
۱۶ امیرحسین ملکی ۷۰
۱۰۰
۲۰۰
۱۰۶
۱۰۰
۱۵۰
...
۲۹۵
۲۴
۱۰۴۵
۱۷ allireza bakhriari ۷۰
۱۰۰
۱۰۷
۸۱
۱۰۰
۱۵۰
۱۴۰
۲۸۸
...
۱۰۳۶
۱۸ سعید اودک ۷۰
۱۰۰
...
۱۰۶
۱۰۰
۱۵۰
...
۲۹۸
۲۰۸
۱۰۳۲
۱۹ آرمین فلاح ۷۰
۱۰۰
۱۳۸
۳۱
۱۰۰
۱۵۰
۰
۱۵۹
۲۸۳
۱۰۳۱
۲۰ علی گرجی ۷۰
۱۰۰
۱۶۹
۰
۱۰۰
۱۵۰
۱۴۰
۲۹۷
...
۱۰۲۶
۲۱ سینا تسلیمی ۷۰
۱۰۰
۲۰۰
۱۰۶
۱۰۰
۱۵۰
...
۳۰۰
...
۱۰۲۶
۲۲ وحید مستوفی ۷۰
۱۰۰
۱۸۴
۱۰۶
۱۰۰
۱۵۰
۲۰۰
۸۵
۲۴
۱۰۱۹
۲۳ اسماعیل نادری ۷۰
۱۰۰
...
۸۷
۱۰۰
۱۵۰
۲۰
۲۳۱
۲۵۸
۱۰۱۶
۲۴ علی محمدپور ۷۰
۱۰۰
...
۱۰۶
۱۰۰
۱۵۰
۰
۲۲۲
۲۶۶
۱۰۱۴
۲۵ محمدصادق دهقان ۷۰
۱۰۰
۲۰۰
۵۶
۱۰۰
۱۵۰
۲۰۰
۱۳۶
...
۱۰۱۲
۲۶ کیارش بنی هاشم ۷۰
۱۰۰
۱۸۴
۸۱
۱۰۰
۱۵۰
...
۳۰۰
۰
۹۸۵
۲۷ محمدرضا طالبی ۷۰
۱۰۰
۲۰۰
۰
۱۰۰
۱۵۰
۲۰۰
۱۶۲
...
۹۸۲
۲۸ Soroush Taslimi ۷۰
۱۰۰
۲۰۰
۵۶
۱۰۰
۱۵۰
...
۲۹۷
...
۹۷۳
۲۹ سروش وفایی تبار ۷۰
۱۰۰
۱۶۹
۸۷
۱۰۰
۱۵۰
...
۲۸۵
...
۹۶۱
۳۰ نیما بهرنگ ۷۰
۱۰۰
۲۰۰
۳۱
۱۰۰
۱۵۰
...
۳۰۰
...
۹۵۱
۳۱ مجید حاجی حیدری ۷۰
۱۰۰
۰
۸۱
۱۰۰
۱۵۰
۰
۲۰۱
۲۴۱
۹۴۳
۳۲ علیرضا مقدس برهان ۷۰
۱۰۰
۰
۳۱
۱۰۰
۱۵۰
۲۰۰
۱۹۰
۸۳
۹۲۴
۳۳ صادق مهدوی ۷۰
۱۰۰
۱۵۳
۳۱
۱۰۰
۱۵۰
۱۵۰
۱۶۵
...
۹۱۹
۳۴ عليرضا موسوى حسینی ۷۰
۱۰۰
۲۰۰
۳۱
۱۰۰
۱۵۰
...
۲۶۷
...
۹۱۸
۳۵ امیرحسین پویا ۷۰
۱۰۰
۱۵۳
۳۷
۱۰۰
۱۵۰
...
۳۰۰
...
۹۱۰
۳۶ حسین مهدوی پور ۷۰
۱۰۰
۲۰۰
۳۷
۱۰۰
۱۵۰
۲۰۰
۴۰
...
۸۹۷
۳۷ محمدرضا رحمانی ۷۰
۱۰۰
۰
...
۱۰۰
۱۵۰
۲۰۰
۲۶۷
...
۸۸۷
۳۸ باربد پژوم ۷۰
۱۰۰
۲۰۰
...
۱۰۰
۱۵۰
...
۲۶۷
...
۸۸۷
۳۹ Mehran Mahmoudi ۰
۰
۲۰۰
۴۹
۱۰۰
۱۵۰
۲۰۰
۱۸۴
۰
۸۸۳
۴۰ حسین بهبودی ۷۰
۱۰۰
۱۳۸
۱۲
۱۰۰
۱۵۰
...
۲۹۴
...
۸۶۴
۴۱ امیر مجتبی صبور ۷۰
۱۰۰
۱۵۳
۳۱
۱۰۰
۱۵۰
...
۲۵۵
...
۸۵۹
۴۲ مهدی مالوردی ۷۰
۱۰۰
۰
۱۰۶
۱۰۰
۱۵۰
...
۲۹۷
۲۴
۸۴۷
۴۳ شایان پردیس ۷۰
۱۰۰
...
۱۰۶
۱۰۰
۱۵۰
...
۳۰۰
...
۸۲۶
۴۴ Ali Safari ۷۰
۱۰۰
۰
...
۱۰۰
۱۵۰
۲۰۰
۱۹۶
...
۸۱۶
۴۵ علی صومعه ۷۰
۱۰۰
...
۱۸
۱۰۰
۱۵۰
۲۰۰
۱۶۹
...
۸۰۷
۴۶ امید حاجی عبدل پور ۷۰
۱۰۰
۶۱
۳۷
۱۰۰
۱۵۰
...
۲۴۷
۲۴
۷۸۹
۴۷ Alireza Ziabari ۷۰
۱۰۰
...
۱۰۶
۱۰۰
۱۵۰
...
۲۵۸
...
۷۸۴
۴۸ سینا ریسمانچیان ۷۰
۱۰۰
۱۶۹
...
۱۰۰
۱۵۰
...
۱۸۷
...
۷۷۶
۴۹ سام مصلح ۷۰
۱۰۰
...
۱۰۶
۱۰۰
۱۵۰
...
۲۴۶
...
۷۷۲
۵۰ پارسا عالیان ۷۰
۱۰۰
۱۰۷
۳۷
۱۰۰
۱۵۰
۰
۲۰۸
...
۷۷۲
۴۵۸ شرکت‌کننده