برای مشاهد کامل جدول به → طرفین ← بکشید.

رتبه نام سؤالات جریمه زمانی نمره
۳۰ شارپ رده‌بندی اساتید کودوکو اجتماع بازه‌ها پیشخوان رستوران
۱ ۱۰۰
۱′
۲۰۰
۶′
۲۰۰
۲۷′
۳۰۰
۷۱′
۴۰۰
۱۹۲′
۵۹.۰′ ۱۲۰۰
۱ ۱۰۰
۱′
۲۰۰
۴′
۲۰۰
۹۷′
۳۰۰
۷۹′
۴۰۰
۱۹۱′
۷۵.۰′ ۱۲۰۰
۱ ۱۰۰
۰′
۲۰۰
۶′
۲۰۰
۲۴′
۳۰۰
۱۹۵′
۴۰۰
۱۵۷′
۷۷.۰′ ۱۲۰۰
۴ ۱۰۰
۱′
۲۰۰
۶′
۲۰۰
۴۴′
۳۰۰
۶۰′
۲۰۰
۱۶۵′
۵۵.۰′ ۱۰۰۰
۴ ۱۰۰
۱′
۲۰۰
۸′
۲۰۰
۲۷′
۳۰۰
۶۶′
۲۰۰
۲۰۱′
۶۱.۰′ ۱۰۰۰
۴ ۱۰۰
۱′
۲۰۰
۴′
۲۰۰
۲۵′
۳۰۰
۹۳′
۲۰۰
۱۹۹′
۶۵.۰′ ۱۰۰۰
۷ ۱۰۰
۳′
۲۰۰
۱۲′
۲۰۰
۲۹′
۳۰۰
۷۹′
...
۳۱.۰′ ۸۰۰
۷ ۱۰۰
۱′
۲۰۰
۸′
۲۰۰
۴۲′
۳۰۰
۷۶′
...
۳۲.۰′ ۸۰۰
۷ ۱۰۰
۳′
۲۰۰
۷′
۲۰۰
۳۳′
۳۰۰
۹۴′
۰
۰′
۳۴.۰′ ۸۰۰
۷ ۱۰۰
۱′
۲۰۰
۳′
۲۰۰
۲۱′
۳۰۰
۱۳۲′
...
۳۹.۰′ ۸۰۰
۷ ۱۰۰
۱′
۲۰۰
۱۱′
۲۰۰
۳۲′
۳۰۰
۱۴۳′
...
۴۷.۰′ ۸۰۰
۷ ۱۰۰
۱′
۲۰۰
۸′
۲۰۰
۴۹′
۳۰۰
۱۴۲′
۰
۰′
۵۰.۰′ ۸۰۰
۷ ۱۰۰
۳′
۲۰۰
۲۲′
۲۰۰
۶۰′
۳۰۰
۱۱۷′
...
۵۱.۰′ ۸۰۰
۷ ۱۰۰
۱′
۲۰۰
۶′
۲۰۰
۳۷′
۳۰۰
۱۷۲′
...
۵۴.۰′ ۸۰۰
۷ ۱۰۰
۸′
۲۰۰
۱۳′
۲۰۰
۸۳′
۳۰۰
۱۲۰′
...
۵۶.۰′ ۸۰۰
۷ ۱۰۰
۰′
۲۰۰
۹′
۲۰۰
۲۱′
۳۰۰
۱۹۶′
...
۵۷.۰′ ۸۰۰
۷ ۱۰۰
۱۰′
۲۰۰
۱۹′
۲۰۰
۵۰′
۳۰۰
۱۵۰′
...
۵۷.۰′ ۸۰۰
۷ ۱۰۰
۱′
۲۰۰
۱۷′
۲۰۰
۵۴′
۳۰۰
۱۶۴′
...
۵۹.۰′ ۸۰۰
۷ ۱۰۰
۲′
۲۰۰
۱۴′
۲۰۰
۳۸′
۳۰۰
۱۹۱′
۰
۰′
۶۱.۰′ ۸۰۰
۷ ۱۰۰
۴′
۲۰۰
۳۲′
۲۰۰
۸۱′
۳۰۰
۱۴۵′
۰
۰′
۶۶.۰′ ۸۰۰
۷ ۱۰۰
۲′
۲۰۰
۱۲′
۲۰۰
۷۹′
۳۰۰
۱۶۹′
...
۶۶.۰′ ۸۰۰
۷ ۱۰۰
۲′
۲۰۰
۱۱′
۲۰۰
۶۴′
۳۰۰
۲۰۱′
...
۶۹.۰′ ۸۰۰
۷ ۱۰۰
۸′
۲۰۰
۳۵′
۲۰۰
۷۵′
۳۰۰
۲۰۵′
...
۸۱.۰′ ۸۰۰
۷ ۱۰۰
۷′
۲۰۰
۶۲′
۲۰۰
۱۷۳′
۳۰۰
۹۵′
...
۸۴.۰′ ۸۰۰
۷ ۱۰۰
۱′
۲۰۰
۵۲′
۲۰۰
۱۱۵′
۳۰۰
۱۸۱′
...
۸۷.۰′ ۸۰۰
۷ ۱۰۰
۲′
۲۰۰
۸′
۲۰۰
۱۶۰′
۳۰۰
۲۰۰′
...
۹۲.۰′ ۸۰۰
۷ ۱۰۰
۱۲′
۲۰۰
۱۸۷′
۲۰۰
۷۰′
۳۰۰
۱۲۵′
...
۹۹.۰′ ۸۰۰
۷ ۱۰۰
۱′
۲۰۰
۷۴′
۲۰۰
۱۹۴′
۳۰۰
۱۴۴′
...
۱۰۳.۰′ ۸۰۰
۲۹ ۱۰۰
۲′
۲۰۰
۶′
۲۰۰
۳۶′
۱۵۰
۸۳′
...
۳۱.۰′ ۶۵۰
۲۹ ۱۰۰
۱′
۲۰۰
۷′
۲۰۰
۱۱۵′
۱۵۰
۶۶′
۰
۰′
۴۷.۰′ ۶۵۰
۲۹ ۱۰۰
۱′
۲۰۰
۲۹′
۲۰۰
۵۵′
۱۵۰
۱۳۱′
۰
۰′
۵۴.۰′ ۶۵۰
۲۹ ۱۰۰
۱′
۲۰۰
۱۴′
۲۰۰
۵۹′
۱۵۰
۱۵۱′
...
۵۶.۰′ ۶۵۰
۲۹ ۱۰۰
۳′
۲۰۰
۱۱′
۲۰۰
۴۵′
۱۵۰
۱۶۷′
۰
۰′
۵۶.۰′ ۶۵۰
۲۹ ۱۰۰
۱′
۲۰۰
۵′
۲۰۰
۵۰′
۱۵۰
۱۷۱′
...
۵۷.۰′ ۶۵۰
۲۹ ۱۰۰
۲′
۲۰۰
۵۱′
۲۰۰
۶۲′
۱۵۰
۱۲۱′
۰
۰′
۵۹.۰′ ۶۵۰
۲۹ ۱۰۰
۲′
۲۰۰
۱۷′
۲۰۰
۷۸′
۱۵۰
۱۵۳′
۰
۰′
۶۳.۰′ ۶۵۰
۲۹ ۱۰۰
۱′
۲۰۰
۲۲′
۲۰۰
۸۱′
۱۵۰
۱۵۳′
...
۶۴.۰′ ۶۵۰
۲۹ ۱۰۰
۱۴′
۲۰۰
۲۱′
۲۰۰
۴۱′
۱۵۰
۲۰۵′
...
۷۰.۰′ ۶۵۰
۲۹ ۱۰۰
۳′
۲۰۰
۴۰′
۲۰۰
۹۹′
۱۵۰
۱۹۲′
...
۸۳.۰′ ۶۵۰
۲۹ ۱۰۰
۷′
۲۰۰
۱۲′
۲۰۰
۱۲۱′
۱۵۰
۱۹۸′
...
۸۴.۰′ ۶۵۰
۲۹ ۱۰۰
۳′
۲۰۰
۱۰۰′
۲۰۰
۱۸۸′
۱۵۰
۱۷۲′
...
۱۱۶.۰′ ۶۵۰
۴۲ ۱۰۰
۲′
۲۰۰
۷′
۰
۰′
۳۰۰
۱۸۱′
۰
۰′
۶۳.۰′ ۶۰۰
۴۳ ۱۰۰
۱′
۲۰۰
۶′
۲۰۰
۳۱′
...
...
۱۳.۰′ ۵۰۰
۴۳ ۱۰۰
۱′
۲۰۰
۸′
۲۰۰
۳۳′
۰
۰′
...
۱۴.۰′ ۵۰۰
۴۳ ۱۰۰
۱′
۲۰۰
۸′
۲۰۰
۳۳′
۰
۰′
...
۱۴.۰′ ۵۰۰
۴۳ ۱۰۰
۱′
۲۰۰
۳′
۲۰۰
۳۹′
...
...
۱۴.۰′ ۵۰۰
۴۳ ۱۰۰
۱′
۲۰۰
۹′
۲۰۰
۴۴′
۰
۰′
...
۱۸.۰′ ۵۰۰
۴۳ ۱۰۰
۲′
۲۰۰
۱۲′
۲۰۰
۴۴′
۰
۰′
...
۱۹.۰′ ۵۰۰
۴۳ ۱۰۰
۱′
۲۰۰
۷′
۲۰۰
۵۰′
۰
۰′
۰
۰′
۲۰.۰′ ۵۰۰
۴۳ ۱۰۰
۲′
۲۰۰
۸′
۲۰۰
۴۹′
...
۰
۰′
۲۰.۰′ ۵۰۰
۶۶۰ نفر