بله

بله

پیام‌رسان ایرانی با ویژگی‌های مالی
تهران

درباره شرکت
فرصت‌های شغلی
توسعه‌دهندگان۱۷
گالری۱
پروفایل جواد زاهدی
۹٫۳۶

جواد زاهدی

مهندس نرم افزار
بله
تهران
Back-endSoftware EngineeringGoPythonDjangoPostgreSQLCassandraC++CApache KafkaPrometheusDockerKubernetesRedisHelm
پروفایل مرتضی قندچی
۹٫۲۹
توسعه دهنده فرانت اند پیامرسان بانکی بله (کارآموز)
بله
تهران
PythonC#HTMLCSSCFront-endPHPJavaScriptReactTypeScriptMachine LearningReduxBack-endWeb DeploymentSoftware Engineering
پروفایل فاطمه کریمی
۹٫۹
کارشناسی ارشد نرم افزار، دانشگاه علم و صنعت ایران
بله
اصفهان
DjangoC++CAlgorithmPythonSQL ServerPostgreSQLJavaScriptHTMLSeleniumCSSReactGitQtRedux
پروفایل مهدی کمالی
مهندسی نرم‌افزار - بک‌اند
بله
اسلامشهر
Data ScienceArtificial IntelligenceSoftware EngineeringSQLGoCassandraPythonC++DjangoKubernetesHelmLinuxDockerApache KafkaPrometheus
پروفایل Mahan Zendedel
۹٫۹
کارشناسی مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
بله
تهران
Node.jsGoJavaJavaScriptBack-endPythonCVue.jsPostgreSQLKubernetesApache KafkaRedisHelm