دیجی پی

دیجی پی

پرداخت با هوش
تهران

درباره شرکت
فرصت‌های شغلی
توسعه‌دهندگان۴
گالری۱
پروفایل Seraj Razmi
۷٫۶۴

Seraj Razmi

Quantitative Analyst
دیجی پی
تهران
PythonMachine LearningArtificial IntelligenceData AnalysisAlgorithmic TradingData ScienceWeb CrawlerSQLRDeep LearningNLPLinuxGitPower BIRecommendation Engine