همرسان

همرسان

آژانس نوآوری دیجیتال
تهران

درباره شرکت
فرصت‌های شغلی
توسعه‌دهندگان۲
گالری۱
پروفایل ماهرخ نبی زاده

ماهرخ نبی زاده

Frontend Developer
همرسان
تهران
ReactFront-endWeb FrontendJavaScriptHTML5CSS3React HooksTypeScriptGraphQLStylusMySQLSassHTMLCSSResponsive Design