همرسان

همرسان

آژانس نوآوری دیجیتال
تهران

درباره شرکت
فرصت‌های شغلی
توسعه‌دهندگان۳
گالری۱
پروفایل هلیا مرادی

هلیا مرادی

توسعه دهنده frontend
همرسان
اسلامشهر
JavaScriptHTMLCSSReactBootstrap 4SassGitGitHubFigmaGraphQLWebpackGitlabWorkbox