هوشمند سازان هستی

هوشمند سازان هستی

توسعه زیرساخت های هوشمند کسب و کار ها
تهران

درباره شرکت
فرصت‌های شغلی۱
توسعه‌دهندگان۲
گالری۱
پروفایل سعید ایزدی

سعید ایزدی

توسعه دهنده c# و .net
هوشمند سازان هستی
تهران
C#ASP.NET CoreJavaScriptASP.NET Web APISQLASP.NET.NETOOP.NET CoreArchitectureBootstrap 5Telegram BotSQL ServerEntity Framework CoreDapper