سبحان

سبحان

طراحی، توسعه و مشاوره نرم‌افزارهای تخصصی
اصفهان

درباره شرکت
فرصت‌های شغلی
توسعه‌دهندگان۶
گالری
پروفایل سید محمد حسین روحانی
۷٫۹۹

سید محمد حسین روحانی

توسعه دهنده نرم افزار
سبحان
اصفهان
C#.NET CoreAPIReactC++JavaScriptPythonNext.jsCSSSQLSQL ServerGitCordovaWebSocketRedis
پروفایل Hossein Karimi
کارشناسی مهندس نرم افزار، دانشگاه آزاد نجف آباد
سبحان
درچه پیاز
JavaSpringHibernateJavaFXAndroidFlutterScormSpring RESTSpring BootSpring MVCRedisApache CamelElasticsearchSQLGit