کدیزن

استخدام توسعه‌دهنده فرانت اند

کدیزن
تبریز

فرصت شغلی
درباره شرکت

تکنولوژی‌ها

    AngularHTMLCSSTypeScriptSolid Principles

شرکت برنامه نویسی کدیزن دارای قرارداد‌های بین المللی است و برای پروژه جدید دنبال نیروی کار ی می‌گردد.
ما معتقدیم برای موفقیت در این مسیر پرچالش نیروی انسانی کارآمد و متعهد یکی از اساسی‌ترین نیازهای مجموعه ما خواهد بود و از این رو سعی بر آن داشته و داریم تا تمامی شاخص‌های انگیزشی کوچک و بزرگ و خدمات رفاهی را برای همکاران خود فراهم آوریم تا از فعالیت در محیطی پویا و حرفه‌ای لذت ببرند.

  • TypeScript, Less, CSS, HTML5
  • Object Oriented Programming, SOLID
  • Metronic Angular & Primeng Components
  • Teamwork, English writing and reading​