شرکت کاروان ایرانیان نواندیش (کاینو)

استخدام اسکرام مستر

شرکت کاروان ایرانیان نواندیش (کاینو)
تهران

فرصت شغلی
درباره شرکت

تکنولوژی‌ها

  JiraScrumSharePointITIL
 • تهیه و تدوین سند طراحی
 • تهیه و تدوین شناسنامه و دامنه پروژه
 • تهیه و تدوین برنامه زمانبندی تولید نرم افزار و گزارشات مربوطه در سطح کارفرما
 • هدایت و پیگیری تیم فنی و تولید نرم افزار جهت ثبت روند پیشرفت کار، گزارشات و رفع چالشها
 • انجام پایشهای دوره‌ای و گزارشات بحرانها به مدیریت
 • شرکت در جلسات با کارفرما و تدوین مستندات و مکاتبات در جریان قراردادها
 • پایش شاخصهای سمازمانی و ارائه گزارش از وضعیت شاخصهای OKR به مدیری عامل
 • مدیریت اسناد مهندسی
 • برگزاری جلسات روزانه اسکرام
 • برگزاری جلسات مرور اسپرینت
 • تست و تحویل محصول و گزارشات و مستندات مربوطه با تیم داخلی و تیم کارکوئرا بدلیل تکمیل پروفایل جایزه داد

مهارت‌های ضروری:

 • تسلط بر برنامه ریزی پروژه‌های نرم افزاری
 • آشنایی با نرم افزارهای کاربردی برنامه ریزی و کنترل پروژه‌های نرم افزاری

مهارت‌های امتیازی:

 • آشنایی با مهارتهای کارتیمی و برگزاری جلسات با ذینفعان داخلی و بیرونی

مزایا

 • پاداش نقدی مبتنی بر عملکرد
 • بیمه تکمیلی
 • ناهار
 • پروژه های بزرگ مقیاس