راهکارهای نوآورانه وصل

استخدام Product Owner

راهکارهای نوآورانه وصل
تهران

فرصت شغلی
درباره شرکت

تکنولوژی‌ها

  ScrumProject PlanningJiraAgile
 • تحلیل و ترسیم نیازها و خواسته‌های مورد نظر مشتری یا کارفرما به منظور ایجاد زبان مشترک بین تمامی ذینفعان پروژه و امکان توافق بر روی نتایج و دستاوردهای انجام پروژه
 • شکستن پروژه به مراحل مختلف و تهیه طرح و برنامه زمانبندی دقیق برای رسیدن به اهداف هر مرحله
 • توسعه هدف محصول و تعامل صریح بر سر آن
 • مشخص کردن Acceptance Criteria
 • اطمینان از شفافیت، قابل مشاهده و قابل درک بودن بک لاگ محصول
 • تلاش در جهت کاهش زمان رسیدن محصول به اهداف تعیین شده
 • بررسی درخواست‌های کارفرما بعد از انتشار محصول
 • تهیه مستندات دقیق پروژه در همه لایه‌ها
 • انجام Functionally Test در پایان هر اسپرینت و پایان تولید محصول
 • کنترل مدارک و تهیه گزارش‌های مورد نیاز پروژه‌ها
 • اطمینان از موجود و مستند بودن تمامی مکاتبات پروژه

مسئولیت‌ها

 • هماهنگی تیمی
 • گزارش پیشرفت پروژه به مدیران ارشد یا مشتری
 • ایجاد اقلام بک لاگ محصول و تعامل روشن بر سر آنها
 • مدیریت ریسک برای جلوگیری از تاخیر در پروژه
 • رتبه بندی اقلام بک لاگ محصول
 • کد دهی و استاندارسازی مدارک پروژه‌ها بر اساس اولویت بندی مورد نیاز پروژه

مهارت‌های ضروری:

 • تسلط بر MSP ، Jira ، Agile ، Scrum ، Kanban ، User Story

مهارت‌های امتیازی:

 • آشنایی با Swagger ، Postman

مزایا

 • بیمه تکمیلی
 • محیط کاری دوستانه