برای مشاهد کامل جدول به → طرفین ← بکشید.

رتبه نام سؤالات جریمه زمانی نمره
1- چسباندن رشته‌ها 2- پرتکرارترین رقم 3- فهرست سیاه 4- شکل‌ها 5- لیست عام
۱ ۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۰.۰′ ۱۰۰
۱ ۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۰.۰′ ۱۰۰
۳ ۲۰
۲۰
۲۰
۰
۲۰
۵۰.۰′ ۸۰
۴ ۱۳
۰
۸
۲۰
۲۰
۰.۰′ ۶۱
۵ ۲۰
۲۰
۲۰
...
...
۶۶.۰′ ۶۰
۶ ۲۰
۲۰
۱۶
...
...
۵۶.۰′ ۵۶
۷ ۲۰
۲۰
۰
...
...
۷۵.۰′ ۴۰
۸ ۲۰
۱۶
۰
...
...
۷۷.۰′ ۳۶
۸ ۲۰
۱۶
۰
...
...
۸۶.۰′ ۳۶
۱۰ ۱۳
۲۰
۰
...
...
۷۷.۰′ ۳۳
۱۱ ۱۳
...
۱۶
...
...
۱۰۳.۰′ ۲۹
۱۲ ۲۰
۳
...
...
...
۶۶.۰′ ۲۳
۱۲ ۲۰
۳
...
...
...
۷۸.۰′ ۲۳
۱۴ ۱۳
...
۴
۰
...
۷۱.۰′ ۱۷
۱۵ ۱۳
۳
۰
...
...
۹۳.۰′ ۱۶
۱۵ ۱۶
۰
...
...
...
۱۰۰.۰′ ۱۶
۱۶ نفر