برای مشاهد کامل جدول به → طرفین ← بکشید.

رتبه نام سؤالات جریمه زمانی نمره
1- مهندسی معکوس 2- جاوا 7 و 8 3- دیتابیس و فایل 4- آزمون واحد چندنخی
۱ ۲۵
۲۵
۲۵
۲۵
۰.۰′ ۱۰۰
۲ ۲۵
۲۵
۲۵
۲۱
۴۷.۰′ ۹۶
۳ ۲۵
۱۶
۱۵
۲۵
۰.۰′ ۸۱
۴ ۲۱
۱۶
۵
...
۷۶.۰′ ۴۲
۵ ۲۵
...
۱۰
...
۷۴.۰′ ۳۵
۶ ۱۴
۸
۵
...
۵۶.۰′ ۲۷
۷ ۲۵
...
...
...
۸۲.۰′ ۲۵
۸ ۱۴
۰
۰
...
۷۷.۰′ ۱۴
۹ ۷
۰
۰
...
۵۳.۰′ ۷
۹ ۷
۰
...
...
۶۹.۰′ ۷
۹ ۷
۰
...
...
۸۷.۰′ ۷
۹ ۷
...
...
...
۸۹.۰′ ۷
۱۳ ۰
...
۰
...
۹۵.۰′ ۰
۱۳ نفر