برای مشاهد کامل جدول به → طرفین ← بکشید.

رتبه نام سؤالات جریمه زمانی نمره
سوال 1 سوال 2 سوال 3
۱ ۷۵
۱۰۰
۹۰
۲۳۰۵.۰′ ۲۶۵
۲ ۱۰۰
۱۰۰
...
۵۷۷.۰′ ۲۰۰
۳ ۷۵
۱۰۰
...
۹۶۵.۰′ ۱۷۵
۴
...
۱۰۰
...
۴۲.۰′ ۱۰۰
۴ نفر