برای مشاهد کامل جدول به → طرفین ← بکشید.

رتبه نام سؤالات جریمه زمانی نمره
خوش آمد تکرار کدکاپی دَنگ و دُنگ هگزانوردی دنباله گمشده
۱
cactus
...
۱۰۰
۴′
۱۰۰
۶′
۱۰۰
۸′
۱۰۰
۲۶′
۱۱.۰′ ۴۰۰
۱
S&A
...
۱۰۰
۳′
۱۰۰
۱۶′
۱۰۰
۲۹′
۱۰۰
۴۶′
۲۴.۰′ ۴۰۰
۱
Undefined_Behavior
...
۱۰۰
۶′
۱۰۰
۱۶′
۱۰۰
۱۹′
۱۰۰
۶۵′
۲۶.۰′ ۴۰۰
۱
moori be donbale roshanaee
...
۱۰۰
۳′
۱۰۰
۱۲′
۱۰۰
۶′
۱۰۰
۸۵′
۲۶.۰′ ۴۰۰
۱
گلستان کیبا
...
۱۰۰
۳′
۱۰۰
۱۱′
۱۰۰
۲۱′
۱۰۰
۷۶′
۲۸.۰′ ۴۰۰
۱
Sara^2
...
۱۰۰
۷′
۱۰۰
۱۵′
۱۰۰
۸′
۱۰۰
۱۴۲′
۴۳.۰′ ۴۰۰
۱
Gods of Joob
...
۱۰۰
۲۸′
۱۰۰
۳۶′
۱۰۰
۵۲′
۱۰۰
۸۸′
۵۱.۰′ ۴۰۰
۱
جمال آبی
...
۱۰۰
۱۵′
۱۰۰
۱۵′
۱۰۰
۱۱۳′
۱۰۰
۸۲′
۵۶.۰′ ۴۰۰
۱
هر چیزی غیر از سامان
...
۱۰۰
۱۲′
۱۰۰
۲۲′
۱۰۰
۵۷′
۱۰۰
۱۴۱′
۵۸.۰′ ۴۰۰
۱
اردشیر ناناعت است
...
۱۰۰
۵۹′
۱۰۰
۶۸′
۱۰۰
۵۹′
۱۰۰
۵۲′
۵۹.۰′ ۴۰۰
۱
Fassa
...
۱۰۰
۵′
۱۰۰
۱۳′
۱۰۰
۹۴′
۱۰۰
۲۷۸′
۹۷.۰′ ۴۰۰
۱
منطقیه!
...
۱۰۰
۶۵′
۱۰۰
۸۱′
۱۰۰
۹۹′
۱۰۰
۱۵۱′
۹۹.۰′ ۴۰۰
۱
idiots
...
۱۰۰
۶۸′
۱۰۰
۸۰′
۱۰۰
۸۶′
۱۰۰
۲۱۸′
۱۱۳.۰′ ۴۰۰
۱
Fighters
...
۱۰۰
۱۲′
۱۰۰
۲۵′
۱۰۰
۵۶′
۱۰۰
۳۹۸′
۱۲۳.۰′ ۴۰۰
۱
Dragotech
...
۱۰۰
۷۲′
۱۰۰
۹۴′
۱۰۰
۱۱۷′
۱۰۰
۳۱۷′
۱۵۰.۰′ ۴۰۰
۱
eybaba
...
۱۰۰
۱۵۹′
۱۰۰
۱۵۸′
۱۰۰
۱۵۹′
۱۰۰
۱۷۷′
۱۶۳.۰′ ۴۰۰
۱
RtotheF
...
۱۰۰
۳۴′
۱۰۰
۶۵′
۱۰۰
۲۱۳′
۱۰۰
۳۸۷′
۱۷۵.۰′ ۴۰۰
۱
Wishful
...
۱۰۰
۱۷۸′
۱۰۰
۱۲۸′
۱۰۰
۱۷۵′
۱۰۰
۲۶۸′
۱۸۷.۰′ ۴۰۰
۱
2AsgharTanha
...
۱۰۰
۱۸۶′
۱۰۰
۲۰۰′
۱۰۰
۲۱۹′
۱۰۰
۲۷۱′
۲۱۹.۰′ ۴۰۰
۱
کرنل
...
۱۰۰
۱۵۰′
۱۰۰
۱۸۲′
۱۰۰
۲۴۲′
۱۰۰
۳۶۵′
۲۳۵.۰′ ۴۰۰
۱
aho-corasick
...
۱۰۰
۲۱۹′
۱۰۰
۲۲۲′
۱۰۰
۲۲۲′
۱۰۰
۲۷۹′
۲۳۵.۰′ ۴۰۰
۱
ماتریکس
...
۱۰۰
۲۸۰′
۱۰۰
۶۱′
۱۰۰
۴۱۴′
۱۰۰
۴۰۲′
۲۸۹.۰′ ۴۰۰
۱
ملت امام حسین
...
۱۰۰
۲۲۶′
۱۰۰
۲۴۱′
۱۰۰
۲۶۵′
۱۰۰
۵۹۶′
۳۳۲.۰′ ۴۰۰
۱
after all
...
۱۰۰
۳۹۷′
۱۰۰
۴۰۲′
۱۰۰
۴۲۳′
۱۰۰
۴۲۹′
۴۱۳.۰′ ۴۰۰
۱
شیران تعزیه
...
۱۰۰
۲۴۵′
۱۰۰
۴۷۰′
۱۰۰
۵۱۸′
۱۰۰
۴۵۸′
۴۲۳.۰′ ۴۰۰
۲۶
Armo
...
۱۰۰
۱۴′
۱۰۰
۳۵′
۱۰۰
۶۴′
۹۸
۸۸′
۵۰.۰′ ۳۹۸
۲۶
Fun bug
...
۱۰۰
۱۸′
۱۰۰
۷۷′
۱۰۰
۹۲′
۹۸
۲۵۱′
۱۱۰.۰′ ۳۹۸
۲۶
Falcons
...
۱۰۰
۷′
۱۰۰
۷۰′
۱۰۰
۲۳۱′
۹۸
۳۲۰′
۱۵۷.۰′ ۳۹۸
۲۶
Falimiya
...
۱۰۰
۹′
۱۰۰
۷۳′
۱۰۰
۱۶۲′
۹۸
۵۳۱′
۱۹۴.۰′ ۳۹۸
۲۶
readme
...
۱۰۰
۵۳′
۱۰۰
۷۵′
۱۰۰
۴۰۶′
۹۸
۴۵۳′
۲۴۷.۰′ ۳۹۸
۲۶
Freax
...
۱۰۰
۲۷۹′
۱۰۰
۲۹۳′
۱۰۰
۳۸۲′
۹۸
۵۱۷′
۳۶۸.۰′ ۳۹۸
۳۲
bashgah-olympiad-salam-10th
...
۱۰۰
۱′
۱۰۰
۳′
۱۰۰
۵′
۹۶
۶۲′
۱۸.۰′ ۳۹۶
۳۲
صنف فلافلیا آکسفورد
...
۱۰۰
۱۱′
۱۰۰
۲۵′
۱۰۰
۶۶′
۹۶
۱۷۰′
۶۸.۰′ ۳۹۶
۳۲
D.O.T
...
۱۰۰
۷′
۱۰۰
۵۰′
۱۰۰
۷۱′
۹۶
۲۶۱′
۹۷.۰′ ۳۹۶
۳۲
OnNoOwn
...
۱۰۰
۷۷′
۱۰۰
۸۷′
۱۰۰
۹۶′
۹۶
۱۶۸′
۱۰۷.۰′ ۳۹۶
۳۲
SpongeBob
...
۱۰۰
۶۵′
۱۰۰
۷۷′
۱۰۰
۱۷۳′
۹۶
۳۶۷′
۱۷۱.۰′ ۳۹۶
۳۲
گوریل انگوری و دوستان
...
۱۰۰
۵۹′
۱۰۰
۸۸′
۱۰۰
۳۰۱′
۹۶
۳۵۰′
۲۰۰.۰′ ۳۹۶
۳۲
مجازی
...
۱۰۰
۳۷۸′
۱۰۰
۳۹۹′
۱۰۰
۴۵۸′
۹۶
۵۸۷′
۴۵۶.۰′ ۳۹۶
۳۹
منو داداشم
...
۱۰۰
۱۱۱′
۱۰۰
۱۹۹′
۱۰۰
۲۸۶′
۹۳
۵۲۳′
۲۸۰.۰′ ۳۹۳
۴۰
Daniale Sad
...
۱۰۰
۹۶′
۱۰۰
۹۹′
۱۰۰
۹۸′
۹۰
۱۹۰′
۱۲۱.۰′ ۳۹۰
۴۱
گودرت
...
۱۰۰
۵′
۱۰۰
۴′
۱۰۰
۹′
۸۸
۶۵′
۲۱.۰′ ۳۸۸
۴۱
Shabnam
...
۱۰۰
۱۵′
۱۰۰
۱۹′
۱۰۰
۳۳′
۸۸
۲۳۳′
۷۵.۰′ ۳۸۸
۴۱
core
...
۱۰۰
۷′
۱۰۰
۲۲′
۱۰۰
۱۴۹′
۸۸
۲۰۹′
۹۷.۰′ ۳۸۸
۴۱
کیان
...
۱۰۰
۷۵′
۱۰۰
۹۸′
۱۰۰
۱۶۹′
۸۸
۲۹۵′
۱۵۹.۰′ ۳۸۸
۴۱
سپهر
...
۱۰۰
۱۶۴′
۱۰۰
۱۹۹′
۱۰۰
۲۹۰′
۸۸
۳۴۳′
۲۴۹.۰′ ۳۸۸
۴۱
007
...
۱۰۰
۲۶۶′
۱۰۰
۳۰۷′
۱۰۰
۵۶۸′
۸۸
۴۴۱′
۳۹۵.۰′ ۳۸۸
۴۷
پردازشگران
...
۱۰۰
۱۵′
۱۰۰
۲۲′
۱۰۰
۲۴′
۸۶
۹۰′
۳۸.۰′ ۳۸۶
۴۷
ali-style
...
۱۰۰
۴۹′
۱۰۰
۵۹′
۱۰۰
۱۸۳′
۸۶
۴۴۵′
۱۸۴.۰′ ۳۸۶
۴۹
نام تیم
...
۱۰۰
۲۲′
۱۰۰
۳۸′
۱۰۰
۶۸′
۸۵
۱۱۸′
۶۱.۰′ ۳۸۵
۴۹
r
...
۱۰۰
۴۴۵′
۱۰۰
۲۵۰′
۹۰
۴۴۱′
۹۵
۵۷۹′
۴۲۹.۰′ ۳۸۵
۴۰۸ نفر