برای مشاهد کامل جدول به → طرفین ← بکشید.

رتبه نام سؤالات جریمه زمانی نمره
A B C D E F G H
۱
بلا به دور
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۰
۱۰۰
۳۳
۱۱۶.۰′ ۶۳۳
۲
ای سی ام پارتی جعفر
۱۰۰
۱۰۰
۱۰
...
۱۰۰
...
۱۰۰
...
۱۶۶.۰′ ۴۱۰
۳
سیزده
۱۰۰
۶۳
۰
۰
۱۰۰
...
۹۶
...
۱۷۷.۰′ ۳۵۹
۴ ۷۰
۶۳
...
...
۱۰۰
...
۱۰۰
...
۱۳۶.۰′ ۳۳۳
۴
White Rose
۷۰
۶۳
...
...
۱۰۰
...
۱۰۰
...
۱۷۸.۰′ ۳۳۳
۴ ۷۰
۶۳
...
۰
۱۰۰
...
۱۰۰
...
۱۷۹.۰′ ۳۳۳
۷
F4P
۱۰۰
۹
۳۰
...
۱۰۰
۰
۹۰
...
۱۶۹.۰′ ۳۲۹
۸
AAA
۱۰
۱۰۰
...
...
۱۰۰
۰
۹۶
...
۱۹۶.۰′ ۳۰۶
۹
404 - Group not found
۱۰۰
...
...
...
۱۰۰
...
۱۰۰
...
۱۵۹.۰′ ۳۰۰
۱۰
Tough N'of
۶۰
۹
۲۰
۰
۱۰۰
۰
۱۰۰
...
۲۲۵.۰′ ۲۸۹
۱۱ ۸۰
...
...
...
۱۰۰
۰
۹۳
...
۱۶۷.۰′ ۲۷۳
۱۲ ۶۰
۱۰۰
...
...
۱۰۰
...
۰
...
۹۳.۰′ ۲۶۰
۱۳
azina
...
۶۳
...
...
۱۰۰
...
۹۳
...
۲۴۱.۰′ ۲۵۶
۱۴
ملوان
۱۰۰
۰
...
...
۱۰۰
۰
۲۳
...
۲۲۲.۰′ ۲۲۳
۱۵ ۱۰۰
۹
...
...
۱۰۰
...
...
...
۱۴۱.۰′ ۲۰۹
۱۵ ۱۰۰
۹
...
...
۱۰۰
...
...
...
۱۵۵.۰′ ۲۰۹
۱۷
high_five
۱۰۰
۰
...
...
۱۰۰
...
۰
...
۱۴۷.۰′ ۲۰۰
۱۸
Worms
۸۰
...
...
...
۷۰
۰
۴۶
...
۱۶۴.۰′ ۱۹۶
۱۹
1101110
۱۰۰
۹
...
۰
۸۰
۰
...
...
۱۸۴.۰′ ۱۸۹
۲۰
Hello World
۷۰
۱۰۰
...
...
...
...
...
...
۱۷۲.۰′ ۱۷۰
۲۱
phoenix
۱۰۰
...
۱۰
...
۴۰
...
...
...
۱۸۴.۰′ ۱۵۰
۲۲
dumb & dumber
۴۰
۹
...
...
۱۰۰
...
...
...
۱۵۶.۰′ ۱۴۹
۲۳
right coder
...
۶۳
...
...
۶۰
...
۰
...
۲۰۲.۰′ ۱۲۳
۲۴
گریدی
۲۰
...
...
...
۱۰۰
...
...
...
۱۷۰.۰′ ۱۲۰
۲۵ ۱۰
...
...
...
۱۰۰
...
...
...
۱۰۲.۰′ ۱۱۰
۲۶
GigMehr
۱۰۰
۹
۰
...
۰
...
...
...
۲۲۹.۰′ ۱۰۹
۲۷
hv
...
...
...
...
۱۰۰
...
...
...
۱۲۴.۰′ ۱۰۰
۲۷
1!
...
۰
...
۰
۱۰۰
...
...
...
۱۲۶.۰′ ۱۰۰
۲۷
...
۰
...
...
۱۰۰
...
...
...
۲۰۲.۰′ ۱۰۰
۲۷
CE&EE
...
...
...
...
۶۰
۰
۴۰
...
۲۲۴.۰′ ۱۰۰
۳۱
x
۱۰
...
...
...
۸۰
...
...
...
۱۹۵.۰′ ۹۰
۳۲ ۲۰
۰
...
...
۶۰
...
...
...
۱۶۶.۰′ ۸۰
۳۳
Pooh Bear
...
۰
...
...
۷۰
۰
...
...
۱۸۰.۰′ ۷۰
۳۴
Rick & Morty
...
۰
...
...
۶۰
۰
...
...
۱۵۰.۰′ ۶۰
۳۵
day
...
۰
...
...
۵۰
...
...
...
۱۹۲.۰′ ۵۰
۳۶
01:59 PM
...
۰
...
...
۰
۰
۴۶
...
۱۶۰.۰′ ۴۶
۳۷
sbs2
۰
۰
...
...
...
...
۴۰
...
۱۵۳.۰′ ۴۰
۳۸
...
...
...
...
۰
...
۲۳
...
۹۷.۰′ ۲۳
۳۹ ۲۰
...
...
۰
...
...
...
...
۱۵.۰′ ۲۰
۳۹ ۲۰
۰
...
...
...
۰
...
...
۱۴۳.۰′ ۲۰
۴۱
hmmm?!
...
...
۰
...
...
...
۳
...
۱۲۹.۰′ ۳
۴۲
...
...
...
۰
...
...
...
۰
۰.۰′ ۰
۴۲ ۰
...
...
...
...
...
...
...
۱۲۷.۰′ ۰
۴۲
Climax
۰
۰
...
...
...
۰
۰
...
۱۶۳.۰′ ۰
۴۲ ۰
۰
...
...
...
...
...
...
۱۹۱.۰′ ۰
۴۲
...
...
...
...
...
...
۰
...
۱۶۵۳۶.۰′ ۰
۴۶ نفر