برای مشاهد کامل جدول به → طرفین ← بکشید.

رتبه نام سؤالات جریمه زمانی نمره
میانگین بیت ها عبارت ریاضی 7.ع.ا.م دستکاری متن پانگرام
۱ ۱۵۰۰
۵۰۰
۱۵۰۰
۰
...
۳۸.۰′ ۳۵۰۰
۲ ۱۵۰۰
۰
۱۵۰۰
۰
۰
۳۶.۰′ ۳۰۰۰
۳ ۹۹۹
۵۰۰
۱۵۰۰
...
...
۷۰.۰′ ۲۹۹۹
۳ ۹۹۹
۵۰۰
۱۵۰۰
...
۰
۸۲.۰′ ۲۹۹۹
۵ ۸۳۳
۵۰۰
۱۵۰۰
۰
۰
۷۷.۰′ ۲۸۳۳
۶ ۱۵۰۰
...
۵۲۵
...
۰
۷۹.۰′ ۲۰۲۵
۷ ۱۵۰۰
۵۰۰
...
۰
...
۵۳.۰′ ۲۰۰۰
۷ ۱۵۰۰
۵۰۰
...
...
...
۶۸.۰′ ۲۰۰۰
۷ ۱۵۰۰
۵۰۰
...
...
...
۸۷.۰′ ۲۰۰۰
۱۰ ۱۵۰۰
۴۷۵
...
...
۰
۶۱.۰′ ۱۹۷۵
۱۱ ۱۱۶۶
۵۰۰
...
۰
...
۵۴.۰′ ۱۶۶۶
۱۲ ۱۱۶۶
۳۷۵
...
...
...
۲۰.۰′ ۱۵۴۱
۱۳ ۴۹۹
۵۰۰
...
...
...
۳۸.۰′ ۹۹۹
۱۳ ۴۹۹
۵۰۰
...
...
...
۵۶.۰′ ۹۹۹
۱۳ ۴۹۹
۵۰۰
...
...
...
۸۷.۰′ ۹۹۹
۱۶ ۳۳۳
۵۰۰
...
...
...
۶۱.۰′ ۸۳۳
۱۷ ۶۶۶
...
...
...
...
۴۲.۰′ ۶۶۶
۱۷ ۱۶۶
۵۰۰
...
...
...
۸۴.۰′ ۶۶۶
۱۹
...
...
۵۲۵
...
...
۱۰۵.۰′ ۵۲۵
۲۰ ۰
۵۰۰
...
...
...
۸۴.۰′ ۵۰۰
۲۱ ۴۹۹
۰
...
...
...
۶۶.۰′ ۴۹۹
۲۱ ۴۹۹
...
...
۰
...
۸۸.۰′ ۴۹۹
۲۳ ۳۳۳
...
...
...
...
۳۳.۰′ ۳۳۳
۲۴ ۱۶۶
...
...
...
...
۲۲.۰′ ۱۶۶
۲۴ ۱۶۶
...
...
...
...
۷۱.۰′ ۱۶۶
۲۶
...
۲۵
...
...
...
۷۸.۰′ ۲۵
۲۷ ۰
...
...
...
...
۱۱.۰′ ۰
۲۷
...
۰
...
...
...
۳۹.۰′ ۰
۲۷ ۰
...
...
...
...
۶۰.۰′ ۰
۲۹ نفر