برای مشاهد کامل جدول به → طرفین ← بکشید.

رتبه نام سؤالات جریمه زمانی امتیاز
ساده تر تو چقدر اضافه وزن داری؟ چاپ برعکس صدگان خسته بمب بازی
۱ batri lo ۲
۱
۱
۱
۱
۵
۲ کله پوکان باهوش ۱
۱
۱
۲
۱
۵
۳ Violets ۳
۱
۱
۱
۱
۵
۴ کفتر سخنگو ۱
۱
۱
۱
۱
۵
۵ no_break ۱
۱
۱
۱
۱
۵
۶ َُSAYNA ۱
۲
۱
۱
۱
۵
۷ Best Coders ۲
۲
۱
۴
۱
۵
۸ AMG ۲
۴
۱
۱
۱
۵
۹ Just for Hichi ۴
۲
۱
۱
۱
۵
۱۰ Watson42 ۶
۱
۱
۱
۲
۵
۱۱ کاکتوس ۲
۱
۱
۴
۳
۵
۱۲ Empty, Useless Brains ۳
۱
۱
۱
۱
۵
۱۳ ARCHNOVIL ۲
۱
۱
۳
۳
۵
۱۴ نوه عمو یادگار ۱
۱
۱
۱
۲
۵
۱۵ Cython ۱
۴
۱
۳
۳
۵
۱۶ genius ۱
۲
۱
۳
۱
۵
۱۷ Noobs ۶
۱
۱
۹
۱
۵
۱۸ fate note ۳
۱
۲
۱
۱
۵
۱۹ Bees ۱
۳
۱
۱
۱
۵
۲۰ a^2 ۱
۱
۱
۳
۲
۵
۲۱ Ooo... ۲
۱
۱
۳
۱
۵
۲۲ Challengers ۳
۱
۱
۱
۱
۵
۲۳ M&M ۱
۱
۲
۱
۲
۵
۲۴ xyzzy ۶
۱
۱
۱
۱
۵
۲۵ Dream ۲
۳
۱
۱
۱
۵
۲۶ PioneerAUT ۴
۱
۱
۳
۳
۵
۲۷ Dual-Hash ۱
۱
۱
۱
۲
۵
۲۸ phoenix ۴
۴
۱
۲
۴
۵
۲۹ JProgrammers ۲
۲
۱
۱
۱
۵
۳۰ Why Do We Fall? ۱
۱
۱
۲
۱
۵
۳۱ سپیدار ۱
۵
۲
۱
۱
۵
۳۲ دوبخشي‌اي كه دور فرد داشت! ۱
۱
۱
۲
۱
۵
۳۳ Just 4 Lunch! Again ۱
۳
۱
۱
۱
۵
۳۴ Event ۶
۸
۱
۱
۱
۵
۳۵ ستاره سهیل ۳
۲
۱
۴
۲
۵
۳۶ CF ۲
۱
۱
۱۰
۱
۵
۳۷ 2nt1 ۱
۱
۱
۱
۱
۵
۳۸ helli_malard ۱
۱
۱
۳
۱
۵
۳۹ Null ۲
۱
۱
۱
۱
۵
۴۰ random()coders ۱
۲
۲
۲
۳
۵
۴۱ PioneerSama ۵
۱
۱
۲
۱
۵
۴۲ الگوریتم سازان ۱
۲
۱
۲
۱
۵
۴۳ ;--null ۲
۸
۲
۶
۲
۵
۴۴ DamBusters ۶
۲
۱
۳
۱
۵
۴۵ White Rose ۲
۱
۱
۱
۱
۵
۴۶ mianterm:) ۴
۱
۱
۴
۲
۵
۴۷ شاپور اول ۱
۱
۲
۶
۱۰
۵
۴۸ web 🕸 spider ۳
۴
۱
۲
۳
۵
۴۹ alaki ۱
۱
۱
۱
۱
۵
۵۰ the big top ۲
۱
۱
۲
۱
۵
۱۰۷ شرکت‌کننده