ابرآروان

ابرآروان

زیرساخت یکپارچه ابری
تهران

درباره شرکت
فرصت‌های شغلی
توسعه‌دهندگان۱
گالری۲
لوگوی شرکت ابرآروان
بسته‌شده

استخدام Site Reliability Engineer

۱۱ ماه پیش

ابرآروان

Senior
تمام‌وقت
امکان دورکاری
GitPythonGoKubernetes
لوگوی شرکت ابرآروان
بسته‌شده

ابرآروان

تهران
Senior
تمام‌وقت
امکان دورکاری
DockerPythonBashGoKubernetes
لوگوی شرکت ابرآروان
بسته‌شده

ابرآروان

Senior
تمام‌وقت
حقوق ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۷,۰۰۰,۰۰۰
امکان دورکاری
PHPLaravelGit
لوگوی شرکت ابرآروان
بسته‌شده

ابرآروان

Senior
تمام‌وقت
حقوق ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
امکان دورکاری
JavaScriptHTMLCSSLaravel
لوگوی شرکت ابرآروان
بسته‌شده

استخدام Front-end Developer

۱ سال و ۳ ماه پیش

ابرآروان

Senior
تمام‌وقت
حقوق از ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
امکان دورکاری
JavaScriptHTMLCSSLaravel
لوگوی شرکت ابرآروان
بسته‌شده

استخدام Openstack Cloud Engineer

۲ سال و ۱ ماه پیش

ابرآروان

Senior
تمام‌وقت
امکان دورکاری
LinuxBashDockerKubernetesOpenStack