آداک فن آوری مانیا

آداک فن آوری مانیا

راهکارهای سرور، ذخیره سازی و دیتاسنتر
تهران

درباره شرکت
فرصت‌های شغلی
توسعه‌دهندگان۲
گالری
پروفایل حامد لازمی

حامد لازمی

توسعه دهنده نرم افزار
آداک فن آوری مانیا
تهران
HTML5LaravelCSS3JavaScriptAngularTypeScriptMySQLPHPEcmascript 7FigmaWordPressDatabase DesignComposer PHPWordPress ThemingFactory Pattern
پروفایل Hamid Abbasi
CWO، آداک فن آوری مانیا
آداک فن آوری مانیا
تهران
PHPLaravelScrumHTMLjQueryMySQLCSS3SEOSecurityVPSWindows ServerAngularFlutterDartJavaScript