کارآفرینی سرمایه پرداز نارون

کارآفرینی سرمایه پرداز نارون

توسعه راهکارهای فناورانه در بازار سرمایه
تهران

درباره شرکت
فرصت‌های شغلی
توسعه‌دهندگان۱۰
گالری
پروفایل سهیل حسینی

سهیل حسینی

کارشناسی مهندسی کامپیوتر، دانشگاه علم و صنعت ایران
کارآفرینی سرمایه پرداز نارون
تهران
PythonC#DjangoGoMySQLBack-endGitLinuxDockerNetworkingApache KafkagRPCUnity3DOwlOntology
پروفایل علی فاضلی
Software Engineer at Narvan
کارآفرینی سرمایه پرداز نارون
تهران
PythonDjangoNginxFastAPIDockerCeleryPostgreSQLRESTWebSocketDatabase DesigngRPCCI/CDDjango AllauthPython Telegram BotSentry
پروفایل مهدی ناصری مجد
۷٫۸۴
توسعه دهنده فرانت اند، کارآفرینی سرمایه پرداز نارون
کارآفرینی سرمایه پرداز نارون
تهران
JavaScriptHTMLCSSReactTypeScriptJavaGitBootstrap 4SassPythonNext.jsReduxgRPCRedux Toolkit
پروفایل زهرا ذوالفقاری
مهندس نرم افزار کارآفرینی نارون
کارآفرینی سرمایه پرداز نارون
تهران
PythonDjangoPostgreSQLGitHTMLDockerFlaskRedisCSSLinuxUbuntuApache KafkaDjango REST FrameworkCSS3Elasticsearch
پروفایل علی حسین زاده
Backend Developer
کارآفرینی سرمایه پرداز نارون
تهران
PythonDjango REST FrameworkDjangoMachine LearningArtificial IntelligenceBlockchainGitDockerPostgreSQLLinuxRedisCeleryElasticsearchMicroservicesgRPC
پروفایل مهدی صفریان
توسعه دهنده بک اند پایتون، کارآفرینی نارون
کارآفرینی سرمایه پرداز نارون
تهران
PythonDjangoTDDGitDjango ORMWordPressSEOPHPVimEmacsFastAPIPostgreSQLDjango REST FrameworkRedisDevOps