آدران

آدران

آدران نماد نوآوری و کیفیت در حوزه وب و موبایل ایران
تهران

درباره شرکت
فرصت‌های شغلی
توسعه‌دهندگان۳
گالری
پروفایل ‌Baset Esmaeili

‌Baset Esmaeili

Android Developer
آدران
پیرانشهر
OOPKotlinRxJavaMVP patternSolid PrinciplesMVVMClean ArchitectureCustom ViewJavaAndroidGitFirebaseDebuggingTestingMemory Management