پارس پک

پارس پک

شرکت دانش بنیان، پویا و جوان
تهران

درباره شرکت
فرصت‌های شغلی
توسعه‌دهندگان۱۰
گالری
پروفایل میعاد شاهرخی

میعاد شاهرخی

بک اند دولوپر پارس پک
پارس پک
همدان
LaravelPHPGoRustVue.jsGitLinuxDocker
پروفایل Alireza Khorami
توسعه دهنده نرم افزار و مهندس داده
پارس پک
تهران
GoApache KafkaKubernetesHDFSDelta LakePythonDockerRedisElasticsearchApache AirflowPostgreSQLAPIGraphQLAirflowPrometheus