مهندسی ارتباطی پیام پرداز

مهندسی ارتباطی پیام پرداز

توسعه نرم افزار
اصفهان

درباره شرکت
فرصت‌های شغلی۴
توسعه‌دهندگان۷
گالری
پروفایل محسن اکبری

محسن اکبری

برنامه نویس وب
مهندسی ارتباطی پیام پرداز
اصفهان
PythonDjangoFlaskLinuxPostgreSQLRedisC++GitDockergRPC
پروفایل علیرضا صادقیان
توسعه‌دهنده ارشد فول‌استک وب
مهندسی ارتباطی پیام پرداز
اصفهان
PHPLaravelBootstrap 4JavaScriptHTMLCSSAndroidArduinoNodemcuMySQLFlutterIoTMaterialize CSSC++Telegram Bot
پروفایل علیرضا افشار
مهندس نرم افزار و مدیر فرآیندهای توسعه، شرکت مهندسی ارتباطی پیام پرداز
توزیکو
اصفهان
Network ProgrammingPythonDjangoQtC++SecurityLinuxGoMachine LearningImage ProcessingSQLCPostgreSQLGitMultithreading
پروفایل مهران مطمئن
Backend Developer، شرکت دانش بنیان مهندسی ارتباطی پیام پرداز
مهندسی ارتباطی پیام پرداز
اصفهان
PythonDjangoLinuxMatlabRESTNetworkingAnsibleIpsecNginxIptables