راهکار پرداز یک پی

راهکار پرداز یک پی

ﭘﻠﺘﻔﺮم پرداخت ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ ﯾﮏ‌ﭘﯽ
تهران

درباره شرکت
فرصت‌های شغلی
توسعه‌دهندگان
گالری

درباره شرکت

ﭘﻠﺘﻔﺮم ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﯾﮏ ﭘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺗﺼﺎل دﻫﻨﺪه ﺷﺒﮑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ که با هدف تسهیل دریافت وجه بین المللی از خارج از کشور برای افراد و کسب و کارها در ایران، سرویس‌های سریع، مطمئن و مقرون به صرفه‌ای را در بستر امن بانکی ارائه می‌دهد.


تکنولوژی‌ها

بک‌اند
  • Laravel

دواپس
  • DevOps

فرانت‌اند
  • React

موبایل
  • React Native

سایر
  • Payment Processing