فرآیند پرداز راد

استخدام برنامه‌نویس ASP.NET Core) Front-end)

فرآیند پرداز راد
تهران

فرصت شغلی
درباره شرکت

تکنولوژی‌ها

  ASP.NET CoreHTMLCSSASP.NET MVCBootstrapper
 • برنامه نویس (Front-end ( Asp .NET Core , Asp .NET Mvc
 • تسلط بر Asp .NET Mvc و Asp .NET Core
 • تسلط بر HTML و CSS و Bootstrap
 • تسلط بر پیاده سازی Responsive
 • تسلط بر jQuery و JavaScript
 • آشنایی مقدماتی با SQL Server
 • آشنایی کار با Restful APIs
 • تسلط بر Asp .NET Mvc و Asp .NET Core
 • تسلط بر HTML و CSS و Bootstrap
 • تسلط بر پیاده سازی Responsive
 • تسلط بر jQuery و JavaScript
 • آشنایی مقدماتی با SQL Server
 • آشنایی کار با Restful APIs