مهندسی فناوری‌های نوین پایوند همکاران سیستم

استخدام برنامه‌نویس ASP.NET Core

مهندسی فناوری‌های نوین پایوند همکاران سیستم

تهران

فرصت شغلی
درباره شرکت

لوگوی شرکت مهندسی فناوری‌های نوین پایوند همکاران سیستم

مهندسی فناوری‌های نوین پایوند همکاران سیستم

فناوری اطلاعات، نرم‌افزار و سخت‌افزار

۱۱-۵۰ نفر

شرکت پایوند همکاران سیستم به عنوان یکی از شرکت‌های تخصصی گروه همکاران سیستم در حوزه تولید و اجرای راهکارهای نرم افزاری و سخت افزاری مبتنی بر فناوری‌های نوین فعالیت می‌کند.

از جمله مهمترین فعالیت‌های این شرکت عبارتند از:

 • ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻨﺎوری‌ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ و ﺗﻠﻔﯿﻖ آن ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی
 • ﭘﯿﺎده‌ﺳﺎزی ﺳﻴﺴﺘﻢ‌ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﯽ و اﻣﻨﻴﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﻨﺎوری RFID و بیومتریک
 • ﭘﻴﺎده‌سازی راﻫﻜﺎرﻫﺎی اﻧﺒﺎر ﻣﻜﺎﻧﻴﺰه ﻣﺒﺘنی ﺑﺮ ﻓﻨﺎوری RFID و بارکد
 • اراﺋﻪ‌ی راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺧﺎص در ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری اینترنت اشیاء – IoT

تکنولوژی‌ها

بک‌اند
 • ASP.NET Core

دواپس
 • RabbitMQ

پایگاه‌داده
 • SQL Server
 • PostgreSQL
 • SQLite

سایر
 • Raspberry Pi
 • SignalR

اطلاعات تماس

http://paivandtech.com

تهران