header image
پروفایل زهرا معصومی

زهرا معصومی

دانشجوی کامپیوتر، دانشگاه اصفهان
اصفهان

درباره کاربر
فعالیت
تجربه‌ها

انتشار این قسمت توسط کاربر غیرفعال شده است