header image
پروفایل علیرضا بیطاری

علیرضا بیطاری

کارشناسی نرم افزار کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شاهرود
شاهرود

درباره کاربر
فعالیت
تجربه‌ها

انتشار این قسمت توسط کاربر غیرفعال شده است