برای مشاهد کامل جدول به → طرفین ← بکشید.

رتبه نام سؤالات جریمه زمانی نمره
پیش‌بینی کلاس‌ساز 🎼 تزریق خودکار بیمه شهرام بهرام استادیوم
۱ ۱۰۰
۸′
۱۱۲
۱۴۷′
...
۱۴۲
۱۵۹′
...
۱۰۴.۰′ ۳۵۴
۲ ۱۰۰
۸′
۹۳
۱۶۴′
...
...
...
۸۶.۰′ ۱۹۳
۳ ۱۰۰
۴′
...
...
...
۸۲
۱۴۲′
۷۳.۰′ ۱۸۲
۴ ۱۰۰
۲۴′
۵۶
۷۰′
۱۸
۸۸′
۰
۰′
...
۶۱.۰′ ۱۷۴
۵ ۱۰۰
۱۳′
۳۷
۱۶۶′
۳۶
۶۸′
۰
۰′
...
۸۲.۰′ ۱۷۳
۵ ۱۰۰
۲۹′
۳۷
۱۰۲′
۳۶
۱۷۲′
۰
۰′
...
۱۰۱.۰′ ۱۷۳
۷ ۱۰۰
۴′
۵۶
۱۱۶′
...
...
...
۶۰.۰′ ۱۵۶
۸ ۱۰۰
۸′
۳۷
۷۶′
۱۸
۱۴۶′
...
...
۷۷.۰′ ۱۵۵
۹ ۱۰۰
۴۸′
۰
۰′
...
...
۳۹
۱۰۹′
۷۹.۰′ ۱۳۹
۹ ۱۰۰
۴۷′
۰
۰′
...
...
۳۹
۱۵۰′
۹۹.۰′ ۱۳۹
۹ ۱۰۰
۴۷′
۰
۰′
...
۰
۰′
۳۹
۱۶۱′
۱۰۴.۰′ ۱۳۹
۱۲ ۱۰۰
۴′
۳۷
۶۹′
...
۰
۰′
...
۳۶.۰′ ۱۳۷
۱۲ ۱۰۰
۵′
۳۷
۱۱۱′
...
...
...
۵۸.۰′ ۱۳۷
۱۲ ۱۰۰
۱۶′
۳۷
۱۱۰′
...
...
...
۶۳.۰′ ۱۳۷
۱۵ ۱۰۰
۱۴′
۱۸
۱۵۵′
۱۸
۹۱′
۰
۰′
...
۸۷.۰′ ۱۳۶
۱۵ ۱۰۰
۱۲′
۰
۰′
۳۶
۱۷۱′
۰
۰′
۰
۰′
۹۲.۰′ ۱۳۶
۱۷ ۱۰۰
۱۶′
...
...
...
۲۱
۱۷۹′
۹۷.۰′ ۱۲۱
۱۸ ۱۰۰
۲۴′
۱۸
۶۶′
...
...
...
۴۵.۰′ ۱۱۸
۱۸ ۱۰۰
۱۲′
۰
۰′
۱۸
۸۴′
...
...
۴۸.۰′ ۱۱۸
۱۸ ۱۰۰
۶′
۱۸
۱۲۹′
...
...
۰
۰′
۶۷.۰′ ۱۱۸
۱۸ ۱۰۰
۴۸′
۱۸
۱۲۴′
...
...
...
۸۶.۰′ ۱۱۸
۱۸ ۱۰۰
۶′
۱۸
۱۷۲′
...
...
...
۸۹.۰′ ۱۱۸
۱۸ ۱۰۰
۲۸′
۱۸
۱۵۳′
...
...
...
۹۰.۰′ ۱۱۸
۱۸ ۱۰۰
۱۰′
۱۸
۱۷۸′
...
۰
۰′
...
۹۴.۰′ ۱۱۸
۲۵ ۱۰۰
۳′
...
...
...
...
۳.۰′ ۱۰۰
۲۵ ۱۰۰
۳′
۰
۰′
...
...
...
۳.۰′ ۱۰۰
۲۵ ۱۰۰
۴′
...
...
...
...
۴.۰′ ۱۰۰
۲۵ ۱۰۰
۵′
...
...
۰
۰′
...
۵.۰′ ۱۰۰
۲۵ ۱۰۰
۷′
۰
۰′
...
...
...
۷.۰′ ۱۰۰
۲۵ ۱۰۰
۹′
۰
۰′
...
...
...
۹.۰′ ۱۰۰
۲۵ ۱۰۰
۹′
۰
۰′
...
...
...
۹.۰′ ۱۰۰
۲۵ ۱۰۰
۱۰′
...
...
...
...
۱۰.۰′ ۱۰۰
۲۵ ۱۰۰
۱۰′
۰
۰′
...
...
...
۱۰.۰′ ۱۰۰
۲۵ ۱۰۰
۱۰′
...
...
...
...
۱۰.۰′ ۱۰۰
۲۵ ۱۰۰
۱۲′
...
...
...
...
۱۲.۰′ ۱۰۰
۲۵ ۱۰۰
۱۲′
...
...
...
...
۱۲.۰′ ۱۰۰
۲۵ ۱۰۰
۱۴′
...
...
۰
۰′
...
۱۴.۰′ ۱۰۰
۲۵ ۱۰۰
۱۶′
۰
۰′
...
۰
۰′
...
۱۶.۰′ ۱۰۰
۲۵ ۱۰۰
۱۶′
۰
۰′
...
...
...
۱۶.۰′ ۱۰۰
۲۵ ۱۰۰
۱۶′
...
...
...
...
۱۶.۰′ ۱۰۰
۲۵ ۱۰۰
۱۷′
...
...
...
...
۱۷.۰′ ۱۰۰
۲۵ ۱۰۰
۱۷′
...
...
...
...
۱۷.۰′ ۱۰۰
۲۵ ۱۰۰
۱۷′
...
...
...
...
۱۷.۰′ ۱۰۰
۲۵ ۱۰۰
۱۷′
۰
۰′
...
...
...
۱۷.۰′ ۱۰۰
۲۵ ۱۰۰
۱۸′
...
...
...
...
۱۸.۰′ ۱۰۰
۲۵ ۱۰۰
۱۸′
...
...
...
...
۱۸.۰′ ۱۰۰
۲۵ ۱۰۰
۱۸′
...
...
...
...
۱۸.۰′ ۱۰۰
۲۵ ۱۰۰
۱۸′
۰
۰′
...
...
...
۱۸.۰′ ۱۰۰
۲۵ ۱۰۰
۱۹′
...
...
...
...
۱۹.۰′ ۱۰۰
۲۵ ۱۰۰
۱۹′
...
...
...
...
۱۹.۰′ ۱۰۰
۹۴ نفر