برای مشاهد کامل جدول به طرفین بکشید.
رتبه نام سؤالات زمان نمره
پیش‌بینی کلاس‌ساز 🎼 تزریق خودکار بیمه شهرام بهرام استادیوم
۱ محمدجواد دارسنج ۱۰۰
۱۱۲
...
۱۴۲
...
۳۵۴
۲ محمدمهدی پرچمی ۱۰۰
۹۳
...
...
...
۱۹۳
۳ محمدرسول آوازه ۱۰۰
...
...
...
۸۲
۱۸۲
۴ علی دهاقین ۱۰۰
۵۶
۱۸
۰
...
۱۷۴
۵ علی یگانه فرد ۱۰۰
۳۷
۳۶
۰
...
۱۷۳
۵ Mohammad Masoomi ۱۰۰
۳۷
۳۶
۰
...
۱۷۳
۷ پوریا شکری ۱۰۰
۵۶
...
...
...
۱۵۶
۸ امیر محمد بهرامی ۱۰۰
۳۷
۱۸
...
...
۱۵۵
۹ میلاد زائری ۱۰۰
۰
...
...
۳۹
۱۳۹
۹ Davood Mostafavi ۱۰۰
۰
...
...
۳۹
۱۳۹
۹ Davood Fooladi ۱۰۰
۰
...
۰
۳۹
۱۳۹
۱۲ Farshad Bakhshandegan ۱۰۰
۳۷
...
۰
...
۱۳۷
۱۲ امین انوری سرور ۱۰۰
۳۷
...
...
...
۱۳۷
۱۲ فرنام حسن زاده ۱۰۰
۳۷
...
...
...
۱۳۷
۱۵ محمد سپهر ملایی ۱۰۰
۱۸
۱۸
۰
...
۱۳۶
۱۵ mehdi ۱۰۰
۰
۳۶
۰
۰
۱۳۶
۱۷ بهاره آشناگر ۱۰۰
...
...
...
۲۱
۱۲۱
۱۸ محمد رشوند ۱۰۰
۱۸
...
...
...
۱۱۸
۱۸ محسن قاسمی ۱۰۰
۰
۱۸
...
...
۱۱۸
۱۸ مصطفی احمدی ۱۰۰
۱۸
...
...
۰
۱۱۸
۱۸ اشکان سرمدی ۱۰۰
۱۸
...
...
...
۱۱۸
۱۸ فروتن رحمانی ۱۰۰
۱۸
...
...
...
۱۱۸
۱۸ جلال هرندی مقدم ۱۰۰
۱۸
...
...
...
۱۱۸
۱۸ محمد فخرپور ۱۰۰
۱۸
...
۰
...
۱۱۸
۲۵ پرهام رضایی ۱۰۰
...
...
...
...
۱۰۰
۲۵ محمد حسین حاجی سید سلیمان ۱۰۰
۰
...
...
...
۱۰۰
۲۵ علیرضا احدی ۱۰۰
...
...
...
...
۱۰۰
۲۵ محمدجواد نجفی ۱۰۰
...
...
۰
...
۱۰۰
۲۵ امیرحسین بحرینی ۱۰۰
۰
...
...
...
۱۰۰
۲۵ سید امیرحسین صلاحی ۱۰۰
۰
...
...
...
۱۰۰
۲۵ Ali Hassanzade ۱۰۰
۰
...
...
...
۱۰۰
۲۵ سید احسان مداحی ۱۰۰
...
...
...
...
۱۰۰
۲۵ Mohammad Ali Khodabandelou ۱۰۰
۰
...
...
...
۱۰۰
۲۵ ایلیا گرامند ۱۰۰
...
...
...
...
۱۰۰
۲۵ سید محمد جعفری ۱۰۰
...
...
...
...
۱۰۰
۲۵ علی صادقی ۱۰۰
...
...
...
...
۱۰۰
۲۵ Hamed Rostamkhani ۱۰۰
...
...
۰
...
۱۰۰
۲۵ ندا اسدی ۱۰۰
۰
...
۰
...
۱۰۰
۲۵ محمدصادق پولائی موزیرجی ۱۰۰
۰
...
...
...
۱۰۰
۲۵ حامد محمديان ۱۰۰
...
...
...
...
۱۰۰
۲۵ Alireza Gholizadeh ۱۰۰
...
...
...
...
۱۰۰
۲۵ امیررضا نوروزی ۱۰۰
...
...
...
...
۱۰۰
۲۵ Hatef Zamany ۱۰۰
...
...
...
...
۱۰۰
۲۵ احسان عباس نژاد ۱۰۰
۰
...
...
...
۱۰۰
۲۵ محمد احمدی ۱۰۰
...
...
...
...
۱۰۰
۲۵ محمد صدرا سرپرنده ۱۰۰
...
...
...
...
۱۰۰
۲۵ محمد منصوری ۱۰۰
...
...
...
...
۱۰۰
۲۵ پوریا کریمی ۱۰۰
۰
...
...
...
۱۰۰
۲۵ مهدی رامین ۱۰۰
...
...
...
...
۱۰۰
۲۵ علیرضا یوسفی امیری ۱۰۰
...
...
...
...
۱۰۰
۹۴ نفر