برای مشاهد کامل جدول به → طرفین ← بکشید.

رتبه نام سؤالات جریمه زمانی نمره
زوج بودن یا نبودن خوش‌تیپ کلاس! جمله اره‌کن! رشته جا کن!
۱ ۰
۰′
۰
۰′
۰
۰′
۰
۰′
۰′ ۰
۱ ۰
۰′
۰
۰′
۰
۰′
...
۰′ ۰
۲ نفر