برای مشاهد کامل جدول به → طرفین ← بکشید.

رتبه نام سؤالات جریمه زمانی نمره
هاور عکس نوبار نمایش پست‌ها فرم کوئرا رمز‌نگاری
۱ ۱۰۰
۹′
۱۰۰
۲۰′
۱۰۰
۳۱′
۱۰۰
۷۸′
۱۰۰
۴۲′
۳۶.۰′ ۵۰۰
۱ ۱۰۰
۱۴′
۱۰۰
۶۴′
۱۰۰
۵۵′
۱۰۰
۸۶′
۱۰۰
۵۸′
۵۵.۰′ ۵۰۰
۱ ۱۰۰
۱۵′
۱۰۰
۲۴′
۱۰۰
۱۳۳′
۱۰۰
۶۱′
۱۰۰
۴۶′
۵۶.۰′ ۵۰۰
۱ ۱۰۰
۱۷′
۱۰۰
۳۷′
۱۰۰
۱۳۴′
۱۰۰
۶۰′
۱۰۰
۶۸′
۶۳.۰′ ۵۰۰
۱ ۱۰۰
۷۳′
۱۰۰
۳۸′
۱۰۰
۸۰′
۱۰۰
۶۰′
۱۰۰
۶۶′
۶۴.۰′ ۵۰۰
۱ ۱۰۰
۸۲′
۱۰۰
۵۵′
۱۰۰
۱۰۱′
۱۰۰
۶۳′
۱۰۰
۶۹′
۷۴.۰′ ۵۰۰
۱ ۱۰۰
۱۲′
۱۰۰
۳۸′
۱۰۰
۶۲′
۱۰۰
۱۹۸′
۱۰۰
۱۲۷′
۸۷.۰′ ۵۰۰
۱ ۱۰۰
۲۸′
۱۰۰
۴۳′
۱۰۰
۱۱۸′
۱۰۰
۱۵۲′
۱۰۰
۱۳۹′
۹۶.۰′ ۵۰۰
۱ ۱۰۰
۲۴′
۱۰۰
۳۷′
۱۰۰
۵۰′
۱۰۰
۲۵۹′
۱۰۰
۱۱۶′
۹۷.۰′ ۵۰۰
۱ ۱۰۰
۱۵۵′
۱۰۰
۳۲′
۱۰۰
۱۲۷′
۱۰۰
۷۶′
۱۰۰
۹۷′
۹۷.۰′ ۵۰۰
۱ ۱۰۰
۲۲′
۱۰۰
۵۵′
۱۰۰
۱۳۲′
۱۰۰
۱۳۰′
۱۰۰
۱۷۸′
۱۰۳.۰′ ۵۰۰
۱ ۱۰۰
۱۶۹′
۱۰۰
۸۰′
۱۰۰
۶۵′
۱۰۰
۱۶۳′
۱۰۰
۹۲′
۱۱۴.۰′ ۵۰۰
۱ ۱۰۰
۴۸′
۱۰۰
۵۰′
۱۰۰
۱۲۶′
۱۰۰
۱۹۷′
۱۰۰
۱۵۵′
۱۱۵.۰′ ۵۰۰
۱ ۱۰۰
۲۱۳′
۱۰۰
۳۳′
۱۰۰
۷۰′
۱۰۰
۱۰۹′
۱۰۰
۱۷۶′
۱۲۰.۰′ ۵۰۰
۱ ۱۰۰
۲۵۱′
۱۰۰
۵۳′
۱۰۰
۶۷′
۱۰۰
۹۱′
۱۰۰
۱۴۷′
۱۲۲.۰′ ۵۰۰
۱ ۱۰۰
۳۳′
۱۰۰
۱۹۸′
۱۰۰
۷۷′
۱۰۰
۱۷۱′
۱۰۰
۱۳۸′
۱۲۳.۰′ ۵۰۰
۱ ۱۰۰
۱۸′
۱۰۰
۳۶′
۱۰۰
۲۲۰′
۱۰۰
۱۱۳′
۱۰۰
۲۶۴′
۱۳۰.۰′ ۵۰۰
۱ ۱۰۰
۱۰۶′
۱۰۰
۱۰۱′
۱۰۰
۱۲۲′
۱۰۰
۱۳۶′
۱۰۰
۱۹۰′
۱۳۱.۰′ ۵۰۰
۱ ۱۰۰
۱۹۶′
۱۰۰
۱۱۷′
۱۰۰
۱۴۶′
۱۰۰
۱۲۳′
۱۰۰
۸۲′
۱۳۳.۰′ ۵۰۰
۱ ۱۰۰
۱۶۹′
۱۰۰
۱۸۲′
۱۰۰
۹۶′
۱۰۰
۱۵۱′
۱۰۰
۶۷′
۱۳۳.۰′ ۵۰۰
۱ ۱۰۰
۲۴′
۱۰۰
۱۶۵′
۱۰۰
۱۵۴′
۱۰۰
۱۶۲′
۱۰۰
۱۷۱′
۱۳۵.۰′ ۵۰۰
۱ ۱۰۰
۱۸′
۱۰۰
۳۲′
۱۰۰
۲۶۱′
۱۰۰
۱۵۱′
۱۰۰
۲۴۰′
۱۴۰.۰′ ۵۰۰
۱ ۱۰۰
۲۶′
۱۰۰
۴۲′
۱۰۰
۱۹۳′
۱۰۰
۲۴۰′
۱۰۰
۲۱۴′
۱۴۳.۰′ ۵۰۰
۱ ۱۰۰
۲۳′
۱۰۰
۱۸۶′
۱۰۰
۲۱۰′
۱۰۰
۲۵۳′
۱۰۰
۱۵۶′
۱۶۶.۰′ ۵۰۰
۱ ۱۰۰
۲۸′
۱۰۰
۱۸۷′
۱۰۰
۲۰۴′
۱۰۰
۲۵۴′
۱۰۰
۱۷۶′
۱۷۰.۰′ ۵۰۰
۲۶ ۱۰۰
۱۱′
۱۰۰
۱۱۸′
۱۰۰
۵۴′
۱۰۰
۱۹۲′
۷۵
۱۱۲′
۹۷.۰′ ۴۷۵
۲۶ ۱۰۰
۱۷′
۷۵
۲۹′
۱۰۰
۸۶′
۱۰۰
۲۳۳′
۱۰۰
۲۱۷′
۱۱۶.۰′ ۴۷۵
۲۶ ۱۰۰
۲۶۰′
۱۰۰
۱۸′
۱۰۰
۹۶′
۱۰۰
۱۶۰′
۷۵
۱۳۱′
۱۳۳.۰′ ۴۷۵
۲۹ ۱۰۰
۱۰′
۱۰۰
۱۷′
۱۰۰
۹۱′
۵۰
۳۹′
۱۰۰
۷۳′
۴۶.۰′ ۴۵۰
۲۹ ۱۰۰
۱۶′
۱۰۰
۲۷′
۱۰۰
۱۲۸′
۵۰
۴۱′
۱۰۰
۵۰′
۵۳.۰′ ۴۵۰
۲۹ ۵۰
۱۷′
۱۰۰
۲۱′
۱۰۰
۵۵′
۱۰۰
۸۰′
۱۰۰
۱۳۷′
۶۲.۰′ ۴۵۰
۲۹ ۵۰
۱۱۴′
۱۰۰
۲۴′
۱۰۰
۴۳′
۱۰۰
۱۰۳′
۱۰۰
۶۳′
۶۹.۰′ ۴۵۰
۲۹ ۱۰۰
۱۸′
۱۰۰
۵۲′
۱۰۰
۴۶′
۵۰
۱۰۶′
۱۰۰
۱۴۱′
۷۳.۰′ ۴۵۰
۲۹ ۱۰۰
۲۴′
۷۵
۵۷′
۱۰۰
۱۲۱′
۱۰۰
۱۰۵′
۷۵
۶۷′
۷۵.۰′ ۴۵۰
۲۹ ۱۰۰
۲۷′
۱۰۰
۱۰۸′
۱۰۰
۵۰′
۵۰
۷۴′
۱۰۰
۱۳۵′
۷۹.۰′ ۴۵۰
۲۹ ۱۰۰
۱۲۷′
۱۰۰
۱۴′
۱۰۰
۱۰۱′
۵۰
۴۷′
۱۰۰
۱۰۴′
۷۹.۰′ ۴۵۰
۲۹ ۵۰
۱۲۳′
۱۰۰
۲۰′
۱۰۰
۹۶′
۱۰۰
۸۰′
۱۰۰
۷۷′
۷۹.۰′ ۴۵۰
۲۹ ۵۰
۲۱′
۱۰۰
۲۹′
۱۰۰
۱۰۳′
۱۰۰
۸۳′
۱۰۰
۱۶۲′
۸۰.۰′ ۴۵۰
۲۹ ۵۰
۹′
۱۰۰
۱۵′
۱۰۰
۱۳۶′
۱۰۰
۶۲′
۱۰۰
۱۸۰′
۸۰.۰′ ۴۵۰
۲۹ ۵۰
۱۱′
۱۰۰
۲۹′
۱۰۰
۹۵′
۱۰۰
۱۵۰′
۱۰۰
۱۵۶′
۸۸.۰′ ۴۵۰
۲۹ ۵۰
۳۷′
۱۰۰
۱۳۵′
۱۰۰
۶۶′
۱۰۰
۱۴۵′
۱۰۰
۹۰′
۹۵.۰′ ۴۵۰
۲۹ ۵۰
۱۷′
۱۰۰
۲۶′
۱۰۰
۱۵۶′
۱۰۰
۱۷۱′
۱۰۰
۱۰۷′
۹۵.۰′ ۴۵۰
۲۹ ۱۰۰
۱۵۰′
۱۰۰
۳۰′
۱۰۰
۴۱′
۵۰
۱۶۴′
۱۰۰
۹۸′
۹۶.۰′ ۴۵۰
۲۹ ۵۰
۲۰′
۱۰۰
۲۹′
۱۰۰
۱۲۶′
۱۰۰
۱۲۱′
۱۰۰
۲۵۱′
۱۰۹.۰′ ۴۵۰
۲۹ ۱۰۰
۱۴۳′
۱۰۰
۲۱′
۱۰۰
۹۳′
۵۰
۱۴۰′
۱۰۰
۱۵۸′
۱۱۱.۰′ ۴۵۰
۲۹ ۱۰۰
۲۳۰′
۱۰۰
۲۳′
۱۰۰
۱۱۹′
۵۰
۶۸′
۱۰۰
۱۳۷′
۱۱۶.۰′ ۴۵۰
۲۹ ۵۰
۱۷۶′
۱۰۰
۱۸′
۱۰۰
۸۷′
۱۰۰
۱۵۸′
۱۰۰
۱۳۹′
۱۱۶.۰′ ۴۵۰
۲۹ ۱۰۰
۱۱′
۱۰۰
۱۵′
۱۰۰
۱۱۴′
۵۰
۲۶۱′
۱۰۰
۱۸۲′
۱۱۷.۰′ ۴۵۰
۲۹ ۱۰۰
۱۴۱′
۱۰۰
۱۲۷′
۱۰۰
۱۲۶′
۵۰
۴۵′
۱۰۰
۱۶۶′
۱۲۱.۰′ ۴۵۰
۲۹ ۵۰
۹۱′
۱۰۰
۱۹۳′
۱۰۰
۱۴۸′
۱۰۰
۱۷۰′
۱۰۰
۱۱۴′
۱۴۳.۰′ ۴۵۰
۴۴۳ نفر