برای مشاهد کامل جدول به → طرفین ← بکشید.

رتبه نام سؤالات جریمه زمانی نمره
استپ ها جستجو در گراف کاربران کوئرایی
۱ ۱۰۰
۱۲′
۱۰۰
۱۰۰′
۲۵
۵۲′
۵۵.۰′ ۲۲۵
۲ ۱۰۰
۲۰′
۱۴
۹۲′
۱۰۰
۱۱۲′
۷۴.۰′ ۲۱۴
۳ ۱۰۰
۱۸′
...
۱۰۰
۶۳′
۴۰.۰′ ۲۰۰
۳ ۱۰۰
۴۸′
...
۱۰۰
۴۹′
۴۸.۰′ ۲۰۰
۳ ۱۰۰
۵۶′
...
۱۰۰
۱۱۲′
۸۴.۰′ ۲۰۰
۶ ۱۰۰
۲۷′
۷۱
۵۳′
۲۵
۲۴′
۳۵.۰′ ۱۹۶
۶ ۱۰۰
۷′
۷۱
۲۱′
۲۵
۸۵′
۳۸.۰′ ۱۹۶
۶ ۱۰۰
۵۵′
۷۱
۳۳′
۲۵
۵۹′
۴۹.۰′ ۱۹۶
۶ ۱۰۰
۴۵′
۷۱
۴۷′
۲۵
۷۸′
۵۷.۰′ ۱۹۶
۱۰ ۱۰۰
۲۱′
۱۴
۳۸′
۷۵
۷۹′
۴۶.۰′ ۱۸۹
۱۰ ۱۰۰
۲۸′
۱۴
۱۰۷′
۷۵
۱۰۱′
۷۹.۰′ ۱۸۹
۱۲ ۱۰۰
۱۸′
...
۷۵
۸۴′
۵۱.۰′ ۱۷۵
۱۲ ۱۰۰
۲۷′
۰
۰′
۷۵
۸۱′
۵۴.۰′ ۱۷۵
۱۲ ۱۰۰
۳۶′
۰
۰′
۷۵
۱۱۱′
۷۳.۰′ ۱۷۵
۱۵ ۱۰۰
۳۶′
۴۲
۶۲′
۲۵
۸۸′
۶۲.۰′ ۱۶۷
۱۶ ۱۰۰
۴′
۱۴
۱۱′
۲۵
۱۹′
۱۱.۰′ ۱۳۹
۱۶ ۱۰۰
۱۲′
۱۴
۳۲′
۲۵
۴۲′
۲۹.۰′ ۱۳۹
۱۶ ۱۰۰
۲۱′
۱۴
۳۴′
۲۵
۶۷′
۴۱.۰′ ۱۳۹
۱۶ ۱۰۰
۷′
۱۴
۵۳′
۲۵
۶۷′
۴۲.۰′ ۱۳۹
۱۶ ۱۰۰
۲۴′
۱۴
۴۷′
۲۵
۶۹′
۴۶.۰′ ۱۳۹
۱۶ ۱۰۰
۲۴′
۱۴
۵۶′
۲۵
۸۳′
۵۴.۰′ ۱۳۹
۱۶ ۱۰۰
۲۸′
۱۴
۹۵′
۲۵
۴۵′
۵۶.۰′ ۱۳۹
۱۶ ۱۰۰
۲۰′
۱۴
۵۰′
۲۵
۱۰۲′
۵۸.۰′ ۱۳۹
۱۶ ۱۰۰
۲۴′
۱۴
۶۷′
۲۵
۹۴′
۶۲.۰′ ۱۳۹
۱۶ ۱۰۰
۲۷′
۱۴
۱۰۴′
۲۵
۵۶′
۶۲.۰′ ۱۳۹
۱۶ ۱۰۰
۲۳′
۱۴
۱۰۸′
۲۵
۵۸′
۶۳.۰′ ۱۳۹
۱۶ ۱۰۰
۲۴′
۱۴
۱۰۳′
۲۵
۶۶′
۶۴.۰′ ۱۳۹
۱۶ ۱۰۰
۳۹′
۱۴
۹۴′
۲۵
۶۱′
۶۵.۰′ ۱۳۹
۱۶ ۱۰۰
۲۷′
۱۴
۱۰۷′
۲۵
۸۳′
۷۳.۰′ ۱۳۹
۱۶ ۱۰۰
۵۲′
۱۴
۱۰۳′
۲۵
۶۹′
۷۴.۰′ ۱۳۹
۱۶ ۱۰۰
۸۷′
۱۴
۵۶′
۲۵
۸۱′
۷۵.۰′ ۱۳۹
۱۶ ۱۰۰
۷۰′
۱۴
۵۱′
۲۵
۱۰۴′
۷۵.۰′ ۱۳۹
۱۶ ۱۰۰
۲۲′
۱۴
۹۰′
۲۵
۱۱۷′
۷۶.۰′ ۱۳۹
۱۶ ۱۰۰
۳۵′
۱۴
۱۱۹′
۲۵
۷۶′
۷۶.۰′ ۱۳۹
۱۶ ۱۰۰
۵۲′
۱۴
۷۵′
۲۵
۱۱۱′
۷۹.۰′ ۱۳۹
۱۶ ۱۰۰
۵۹′
۱۴
۹۶′
۲۵
۸۳′
۷۹.۰′ ۱۳۹
۱۶ ۱۰۰
۳۴′
۱۴
۱۱۰′
۲۵
۱۱۴′
۸۶.۰′ ۱۳۹
۱۶ ۱۰۰
۶۹′
۱۴
۹۴′
۲۵
۱۱۸′
۹۴.۰′ ۱۳۹
۱۶ ۱۰۰
۹۲′
۱۴
۸۹′
۲۵
۱۱۳′
۹۸.۰′ ۱۳۹
۴۰ ۱۰۰
۱۳′
۰
۰′
۲۵
۲۳′
۱۸.۰′ ۱۲۵
۴۰ ۱۰۰
۲۲′
۰
۰′
۲۵
۴۰′
۳۱.۰′ ۱۲۵
۴۰ ۱۰۰
۲۸′
...
۲۵
۵۲′
۴۰.۰′ ۱۲۵
۴۰ ۱۰۰
۲۱′
...
۲۵
۵۹′
۴۰.۰′ ۱۲۵
۴۰ ۱۰۰
۳۰′
...
۲۵
۷۲′
۵۱.۰′ ۱۲۵
۴۰ ۱۰۰
۲۹′
...
۲۵
۷۶′
۵۲.۰′ ۱۲۵
۴۰ ۱۰۰
۳۰′
...
۲۵
۸۱′
۵۶.۰′ ۱۲۵
۴۰ ۱۰۰
۳۲′
...
۲۵
۸۸′
۶۰.۰′ ۱۲۵
۴۰ ۱۰۰
۳۵′
...
۲۵
۹۶′
۶۶.۰′ ۱۲۵
۴۰ ۱۰۰
۴۵′
...
۲۵
۹۱′
۶۸.۰′ ۱۲۵
۴۰ ۱۰۰
۳۹′
...
۲۵
۹۷′
۶۸.۰′ ۱۲۵
۱۵۶ نفر