برای مشاهد کامل جدول به → طرفین ← بکشید.

رتبه نام سؤالات جریمه زمانی نمره
بازی حدس عدد QCalendar پیام رسان خسته
۱ ۱۰۰
۱۷′
۷۶
۱۸۱′
۱۲
۱۹۴′
۱۳۱.۰′ ۱۸۸
۲ ۱۰۰
۱۲′
۸۴
۱۵۰′
...
۸۱.۰′ ۱۸۴
۲ ۱۰۰
۲۶′
۸۴
۱۴۰′
...
۸۳.۰′ ۱۸۴
۲ ۱۰۰
۱۴′
۸۴
۱۶۸′
...
۹۱.۰′ ۱۸۴
۲ ۱۰۰
۲۸′
۸۴
۱۷۲′
...
۱۰۰.۰′ ۱۸۴
۲ ۱۰۰
۳۹′
۸۴
۱۶۳′
...
۱۰۱.۰′ ۱۸۴
۲ ۱۰۰
۲۷′
۸۴
۱۷۹′
...
۱۰۳.۰′ ۱۸۴
۲ ۱۰۰
۱۲′
۸۴
۱۹۷′
...
۱۰۴.۰′ ۱۸۴
۲ ۱۰۰
۱۵′
۸۴
۱۹۴′
...
۱۰۵.۰′ ۱۸۴
۲ ۱۰۰
۲۷′
۸۴
۱۹۴′
...
۱۱۰.۰′ ۱۸۴
۲ ۱۰۰
۲۹′
۸۴
۲۰۸′
...
۱۱۹.۰′ ۱۸۴
۲ ۱۰۰
۳۶′
۸۴
۲۰۴′
...
۱۲۰.۰′ ۱۸۴
۲ ۱۰۰
۵۰′
۸۴
۲۰۶′
...
۱۲۸.۰′ ۱۸۴
۲ ۱۰۰
۱۱۷′
۸۴
۲۰۶′
...
۱۶۱.۰′ ۱۸۴
۱۵ ۱۰۰
۱۰۳′
۷۶
۱۷۳′
...
۱۳۸.۰′ ۱۷۶
۱۶ ۱۰۰
۳۵′
۶۹
۱۲۴′
...
۷۹.۰′ ۱۶۹
۱۶ ۱۰۰
۲۰′
۶۹
۱۸۱′
...
۱۰۰.۰′ ۱۶۹
۱۶ ۱۰۰
۲۶′
۶۹
۱۸۵′
...
۱۰۶.۰′ ۱۶۹
۱۶ ۱۰۰
۱۹۳′
۶۹
۱۴۳′
۰
۰′
۱۶۸.۰′ ۱۶۹
۱۶ ۱۰۰
۱۸۶′
۶۹
۱۶۵′
...
۱۷۵.۰′ ۱۶۹
۲۱ ۱۰۰
۴۸′
۵۳
۲۰۹′
...
۱۲۸.۰′ ۱۵۳
۲۱ ۱۰۰
۱۲۷′
۵۳
۲۰۵′
۰
۰′
۱۶۶.۰′ ۱۵۳
۲۳ ۱۰۰
۳۶′
...
۵۰
۱۹۴′
۱۱۵.۰′ ۱۵۰
۲۴ ۱۰۰
۱۶′
۳۰
۱۵۷′
...
۸۶.۰′ ۱۳۰
۲۴ ۱۰۰
۲۲′
۳۰
۱۵۵′
...
۸۸.۰′ ۱۳۰
۲۴ ۱۰۰
۱۱′
۳۰
۱۷۰′
...
۹۰.۰′ ۱۳۰
۲۴ ۱۰۰
۳۶′
۳۰
۱۶۰′
...
۹۸.۰′ ۱۳۰
۲۴ ۱۰۰
۵۶′
۳۰
۱۵۶′
...
۱۰۶.۰′ ۱۳۰
۲۴ ۱۰۰
۲۵′
۳۰
۱۹۲′
...
۱۰۸.۰′ ۱۳۰
۲۴ ۱۰۰
۵۲′
۳۰
۲۰۲′
...
۱۲۷.۰′ ۱۳۰
۲۴ ۱۰۰
۷۱′
۳۰
۱۹۳′
...
۱۳۲.۰′ ۱۳۰
۲۴ ۱۰۰
۵۵′
۳۰
۲۰۹′
...
۱۳۲.۰′ ۱۳۰
۲۴ ۱۰۰
۷۸′
۳۰
۲۰۸′
...
۱۴۳.۰′ ۱۳۰
۲۴ ۱۰۰
۱۳۶′
۳۰
۱۵۷′
...
۱۴۷.۰′ ۱۳۰
۳۵ ۱۰۰
۱۱۰′
۲۳
۱۹۴′
...
۱۵۲.۰′ ۱۲۳
۳۶ ۱۰۰
۳۱′
...
۱۲
۱۴۳′
۸۷.۰′ ۱۱۲
۳۶ ۱۰۰
۱۴′
...
۱۲
۱۹۷′
۱۰۵.۰′ ۱۱۲
۳۸ ۷۵
۱۷۲′
۳۰
۱۵۵′
...
۱۶۴.۰′ ۱۰۵
۳۹ ۱۰۰
۱۷′
۰
۰′
...
۱۷.۰′ ۱۰۰
۳۹ ۱۰۰
۱۷′
...
۰
۰′
۱۷.۰′ ۱۰۰
۳۹ ۱۰۰
۱۸′
۰
۰′
...
۱۸.۰′ ۱۰۰
۳۹ ۱۰۰
۲۰′
...
...
۲۰.۰′ ۱۰۰
۳۹ ۱۰۰
۲۱′
۰
۰′
۰
۰′
۲۱.۰′ ۱۰۰
۳۹ ۱۰۰
۲۱′
...
...
۲۱.۰′ ۱۰۰
۳۹ ۱۰۰
۲۳′
۰
۰′
...
۲۳.۰′ ۱۰۰
۳۹ ۱۰۰
۲۳′
۰
۰′
...
۲۳.۰′ ۱۰۰
۳۹ ۱۰۰
۲۴′
۰
۰′
...
۲۴.۰′ ۱۰۰
۳۹ ۱۰۰
۲۸′
۰
۰′
...
۲۸.۰′ ۱۰۰
۳۹ ۱۰۰
۲۸′
...
...
۲۸.۰′ ۱۰۰
۳۹ ۱۰۰
۲۸′
...
...
۲۸.۰′ ۱۰۰
۱۲۳ نفر