برای مشاهد کامل جدول به → طرفین ← بکشید.

رتبه نام سؤالات جریمه زمانی نمره
قسمت اول قسمت دوم قسمت سوم
۱
بدون نمره
بدون نمره
بدون نمره
۰′ ۰
۱
بدون نمره
بدون نمره
...
۰′ ۰
۱
بدون نمره
بدون نمره
...
۰′ ۰
۱
بدون نمره
بدون نمره
...
۰′ ۰
۱
بدون نمره
بدون نمره
...
۰′ ۰
۱
بدون نمره
بدون نمره
بدون نمره
۰′ ۰
۱
بدون نمره
بدون نمره
بدون نمره
۰′ ۰
۱
بدون نمره
بدون نمره
...
۰′ ۰
۱
بدون نمره
بدون نمره
...
۰′ ۰
۱
بدون نمره
...
...
۰′ ۰
۱
بدون نمره
بدون نمره
بدون نمره
۰′ ۰
۱
بدون نمره
بدون نمره
بدون نمره
۰′ ۰
۱
بدون نمره
بدون نمره
...
۰′ ۰
۱
بدون نمره
بدون نمره
بدون نمره
۰′ ۰
۱
بدون نمره
بدون نمره
بدون نمره
۰′ ۰
۱
بدون نمره
بدون نمره
بدون نمره
۰′ ۰
۱
بدون نمره
بدون نمره
بدون نمره
۰′ ۰
۱
بدون نمره
بدون نمره
...
۰′ ۰
۱
بدون نمره
...
...
۰′ ۰
۱
بدون نمره
...
...
۰′ ۰
۱
بدون نمره
بدون نمره
...
۰′ ۰
۱
بدون نمره
...
...
۰′ ۰
۱
بدون نمره
...
بدون نمره
۰′ ۰
۱
بدون نمره
...
...
۰′ ۰
۱
بدون نمره
...
...
۰′ ۰
۱
بدون نمره
بدون نمره
بدون نمره
۰′ ۰
۱
بدون نمره
...
...
۰′ ۰
۱
بدون نمره
بدون نمره
بدون نمره
۰′ ۰
۱
بدون نمره
...
بدون نمره
۰′ ۰
۱
بدون نمره
...
...
۰′ ۰
۳۰ نفر