برای مشاهد کامل جدول به → طرفین ← بکشید.

رتبه نام سؤالات جریمه زمانی نمره
لانه کبوتری مار در جدول ربات: دورتر و دورتر! دور دنیا با مارکوپولو فشرده‌سازی آش تیپ خز
۱
کاپتان هادوک
۱۰۰
۱′
۱۰۰
۵′
۱۰۰
۱۴′
۱۰۰
۶′
۱۰۰
۳۴′
۱۰۰
۱۳′
۱۲.۰′ ۶۰۰
۱
Ballmer Peak
۱۰۰
۱′
۱۰۰
۳′
۱۰۰
۳۱′
۱۰۰
۱۵′
۱۰۰
۲۲′
۱۰۰
۸′
۱۳.۰′ ۶۰۰
۱
OnceUponATimeInForLoop
۱۰۰
۲′
۱۰۰
۴′
۱۰۰
۳۶′
۱۰۰
۱۱′
۱۰۰
۲۴′
۱۰۰
۱۰′
۱۴.۰′ ۶۰۰
۱
ALgARithEM
۱۰۰
۲′
۱۰۰
۷′
۱۰۰
۹′
۱۰۰
۲۸′
۱۰۰
۴۹′
۱۰۰
۱۸′
۱۹.۰′ ۶۰۰
۱
Dying is absolutely safe
۱۰۰
۲′
۱۰۰
۴′
۱۰۰
۲۷′
۱۰۰
۲۰′
۱۰۰
۵۰′
۱۰۰
۲۸′
۲۲.۰′ ۶۰۰
۱
اوکی
۱۰۰
۶′
۱۰۰
۲′
۱۰۰
۱۸′
۱۰۰
۱۸′
۱۰۰
۶۸′
۱۰۰
۲۷′
۲۳.۰′ ۶۰۰
۱
SENTINELS
۱۰۰
۲′
۱۰۰
۴′
۱۰۰
۱۷′
۱۰۰
۱۱′
۱۰۰
۹۸′
۱۰۰
۱۷′
۲۵.۰′ ۶۰۰
۱
AKA23
۱۰۰
۲′
۱۰۰
۵′
۱۰۰
۳۵′
۱۰۰
۱۹′
۱۰۰
۵۶′
۱۰۰
۳۵′
۲۵.۰′ ۶۰۰
۱
برا امیر مهمون اومد نتونست شرکت کنه
۱۰۰
۲′
۱۰۰
۳′
۱۰۰
۲۷′
۱۰۰
۲۱′
۱۰۰
۶۷′
۱۰۰
۳۲′
۲۵.۰′ ۶۰۰
۱
self steam
۱۰۰
۳′
۱۰۰
۳′
۱۰۰
۱۷′
۱۰۰
۲۰′
۱۰۰
۸۳′
۱۰۰
۲۸′
۲۶.۰′ ۶۰۰
۱
The End
۱۰۰
۳′
۱۰۰
۸′
۱۰۰
۲۲′
۱۰۰
۱۷′
۱۰۰
۸۴′
۱۰۰
۳۲′
۲۸.۰′ ۶۰۰
۱
پدر پسر عمو
۱۰۰
۱′
۱۰۰
۳′
۱۰۰
۲۴′
۱۰۰
۲۸′
۱۰۰
۹۱′
۱۰۰
۴۳′
۳۲.۰′ ۶۰۰
۱
PHD
۱۰۰
۲′
۱۰۰
۴′
۱۰۰
۵۱′
۱۰۰
۱۳′
۱۰۰
۱۱۳′
۱۰۰
۳۰′
۳۶.۰′ ۶۰۰
۱
Brain Limit Exceeded
۱۰۰
۸′
۱۰۰
۱۶′
۱۰۰
۳۲′
۱۰۰
۲۲′
۱۰۰
۱۰۴′
۱۰۰
۴۱′
۳۷.۰′ ۶۰۰
۱
hsjqkkjxbjopp
۱۰۰
۴′
۱۰۰
۱۰′
۱۰۰
۳۳′
۱۰۰
۳۰′
۱۰۰
۱۱۲′
۱۰۰
۵۸′
۴۱.۰′ ۶۰۰
۱
قوقولی
۱۰۰
۲′
۱۰۰
۷′
۱۰۰
۲۶′
۱۰۰
۴۹′
۱۰۰
۱۱۴′
۱۰۰
۷۰′
۴۵.۰′ ۶۰۰
۱
قائم
۱۰۰
۲′
۱۰۰
۸′
۱۰۰
۷۳′
۱۰۰
۴۴′
۱۰۰
۱۰۹′
۱۰۰
۳۷′
۴۵.۰′ ۶۰۰
۱
bashgah-olympiad-salam-10th
۱۰۰
۴′
۱۰۰
۸′
۱۰۰
۳۸′
۱۰۰
۵۷′
۱۰۰
۱۱۹′
۱۰۰
۵۷′
۴۷.۰′ ۶۰۰
۱
idk
۱۰۰
۴′
۱۰۰
۶′
۱۰۰
۱۱۴′
۱۰۰
۱۵′
۱۰۰
۹۶′
۱۰۰
۱۱۶′
۵۹.۰′ ۶۰۰
۲۰
3 مستر کوچک
۱۰۰
۲′
۱۰۰
۲′
۱۰۰
۲۰′
۱۰۰
۱۴′
۶۶
۳۷′
۱۰۰
۳۲′
۱۸.۰′ ۵۶۶
۲۱
باقالاقاتوق
۱۰۰
۳′
۱۰۰
۵′
۱۰۰
۶۷′
۱۰۰
۴۸′
۵۵
۹۹′
۱۰۰
۵۹′
۴۷.۰′ ۵۵۵
۲۲
eliminated
۱۰۰
۳′
۱۰۰
۱۲′
۱۰۰
۳۲′
۱۰۰
۴۸′
۴۴
۱۰۰′
۱۰۰
۵۵′
۴۲.۰′ ۵۴۴
۲۳
کفتر کاکل به سر
۱۰۰
۱۳′
۱۰۰
۵′
۱۰۰
۳۹′
۱۰۰
۶۷′
۳۳
۲۱′
۱۰۰
۳۲′
۲۹.۰′ ۵۳۳
۲۳
سون هاخ
۱۰۰
۲′
۱۰۰
۵′
۱۰۰
۳۴′
۱۰۰
۳۲′
۳۳
۹۹′
۱۰۰
۲۴′
۳۳.۰′ ۵۳۳
۲۳
اردک تک تک
۱۰۰
۷′
۱۰۰
۸′
۱۰۰
۴۲′
۱۰۰
۱۸′
۳۳
۱۰۳′
۱۰۰
۳۲′
۳۵.۰′ ۵۳۳
۲۳
chiz(23)
۱۰۰
۱۵′
۱۰۰
۱۵′
۱۰۰
۹۴′
۱۰۰
۳۱′
۳۳
۵۳′
۱۰۰
۴۱′
۴۲.۰′ ۵۳۳
۲۷
ParParook forever
۱۰۰
۲′
۱۰۰
۴′
۱۰۰
۱۴′
۱۰۰
۴۳′
۲۲
۱۱۲′
۱۰۰
۲۲′
۳۳.۰′ ۵۲۲
۲۷
A.F.C
۱۰۰
۲′
۱۰۰
۷′
۱۰۰
۳۸′
۱۰۰
۵۲′
۲۲
۶۴′
۱۰۰
۳۷′
۳۳.۰′ ۵۲۲
۲۷
eialat zuog
۱۰۰
۲′
۱۰۰
۱۷′
۱۰۰
۴۶′
۱۰۰
۲۴′
۲۲
۱۰۹′
۱۰۰
۴۲′
۴۰.۰′ ۵۲۲
۲۷
جمع درخت
۱۰۰
۲′
۱۰۰
۴′
۱۰۰
۴۵′
۱۰۰
۵۸′
۲۲
۱۱۰′
۱۰۰
۳۵′
۴۲.۰′ ۵۲۲
۲۷
Friends
۱۰۰
۳′
۱۰۰
۷′
۱۰۰
۴۹′
۱۰۰
۶۰′
۲۲
۹۶′
۱۰۰
۴۷′
۴۴.۰′ ۵۲۲
۲۷
نمیدونم والا ایده ای ندارم
۱۰۰
۳′
۱۰۰
۸′
۱۰۰
۴۱′
۱۰۰
۶۲′
۲۲
۱۱۱′
۱۰۰
۴۲′
۴۴.۰′ ۵۲۲
۲۷
Chall
۱۰۰
۲′
۱۰۰
۲۲′
۱۰۰
۴۳′
۱۰۰
۱۱′
۲۲
۱۱۹′
۱۰۰
۷۷′
۴۶.۰′ ۵۲۲
۲۷
ICE
۱۰۰
۵′
۱۰۰
۸′
۱۰۰
۶۹′
۱۰۰
۴۸′
۲۲
۱۰۶′
۱۰۰
۸۰′
۵۳.۰′ ۵۲۲
۲۷
moose fireballs
۱۰۰
۲۵′
۱۰۰
۲۵′
۱۰۰
۷۴′
۱۰۰
۵۲′
۲۲
۱۱۵′
۱۰۰
۳۶′
۵۴.۰′ ۵۲۲
۲۷
Watsoners
۱۰۰
۲′
۱۰۰
۴′
۱۰۰
۹۳′
۱۰۰
۴۸′
۲۲
۹۸′
۱۰۰
۹۲′
۵۶.۰′ ۵۲۲
۳۷
007-354929
۱۰۰
۲′
۱۰۰
۷′
۱۰۰
۴۵′
۱۰۰
۴۵′
۱۱
۳۲′
۱۰۰
۱۷′
۲۵.۰′ ۵۱۱
۳۷
Press any key to continue..
۱۰۰
۱۰′
۱۰۰
۹′
۱۰۰
۱۸′
۱۰۰
۶۹′
۱۱
۵۱′
۱۰۰
۲۹′
۳۱.۰′ ۵۱۱
۳۷
فیوفیوفیو
۱۰۰
۴′
۱۰۰
۳۱′
۱۰۰
۵۵′
۱۰۰
۱۶′
۱۱
۱۱۴′
۱۰۰
۲۴′
۴۱.۰′ ۵۱۱
۳۷
Better Call Null
۱۰۰
۲′
۱۰۰
۶′
۱۰۰
۶۹′
۱۰۰
۲۹′
۱۱
۱۰۸′
۱۰۰
۳۹′
۴۲.۰′ ۵۱۱
۳۷
MAP
۱۰۰
۳′
۱۰۰
۷′
۱۰۰
۷۸′
۱۰۰
۲۰′
۱۱
۱۱۳′
۱۰۰
۴۷′
۴۵.۰′ ۵۱۱
۳۷
Salatin Asl X
۱۰۰
۴′
۱۰۰
۵′
۱۰۰
۹۷′
۱۰۰
۳۸′
۱۱
۱۰۸′
۱۰۰
۶۰′
۵۲.۰′ ۵۱۱
۳۷
No_Idea
۱۰۰
۵′
۱۰۰
۴′
۱۰۰
۷۴′
۱۰۰
۴۱′
۱۱
۱۱۵′
۱۰۰
۱۰۰′
۵۶.۰′ ۵۱۱
۳۷
دست های سرد
۱۰۰
۳۶′
۱۰۰
۳۰′
۱۰۰
۲۷′
۱۰۰
۸۳′
۱۱
۱۱۷′
۱۰۰
۸۸′
۶۴.۰′ ۵۱۱
۴۵
Terachad
۱۰۰
۲′
۱۰۰
۳′
۱۰۰
۲۴′
۱۰۰
۴۰′
۰
۰′
۱۰۰
۲۶′
۱۹.۰′ ۵۰۰
۴۵
hopeless
۱۰۰
۱′
۱۰۰
۵′
۱۰۰
۲۲′
۱۰۰
۴۱′
...
۱۰۰
۳۱′
۲۰.۰′ ۵۰۰
۴۵
Carry out
۱۰۰
۲′
۱۰۰
۷′
۱۰۰
۵۷′
۱۰۰
۲۰′
...
۱۰۰
۴۶′
۲۷.۰′ ۵۰۰
۴۵
۱۰۰
۱′
۱۰۰
۸′
۱۰۰
۸۱′
۱۰۰
۱۷′
۰
۰′
۱۰۰
۳۱′
۲۸.۰′ ۵۰۰
۴۵
Doroste
۱۰۰
۲′
۱۰۰
۹′
۱۰۰
۲۸′
۱۰۰
۵۷′
۰
۰′
۱۰۰
۴۸′
۲۹.۰′ ۵۰۰
۴۵
BABA ETI
۱۰۰
۲′
۱۰۰
۶′
۱۰۰
۹۸′
۱۰۰
۲۳′
۰
۰′
۱۰۰
۶۷′
۴۰.۰′ ۵۰۰
۴۶۰ نفر