راهکارهای فناوری اطلاعات جهت پرداز

راهکارهای فناوری اطلاعات جهت پرداز

ارائه راهکارهای متعدد به سازمان های دولتی، نهادهای عمومی و شرکت خصوصی
تهران

درباره شرکت
فرصت‌های شغلی۳
توسعه‌دهندگان۲
گالری
لوگوی شرکت راهکارهای فناوری اطلاعات جهت پرداز

استخدام توسعه‌دهنده ارشد PHP Back-end

یک ماه پیش

راهکارهای فناوری اطلاعات جهت پرداز

تهران
Senior
تمام‌وقت
حقوق ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تا ۲۱,۰۰۰,۰۰۰
PHPLaravelMySQLElasticsearch

ارسال رزومه

لوگوی شرکت راهکارهای فناوری اطلاعات جهت پرداز
بسته‌شده

راهکارهای فناوری اطلاعات جهت پرداز

تهران
Senior
تمام‌وقت
حقوق ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تا ۲۱,۰۰۰,۰۰۰
C++GoSQLOOP
لوگوی شرکت راهکارهای فناوری اطلاعات جهت پرداز
بسته‌شده

راهکارهای فناوری اطلاعات جهت پرداز

تهران
Junior
تمام‌وقت
حقوق ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۸,۰۰۰,۰۰۰
JavaAndroidGitOOP
لوگوی شرکت راهکارهای فناوری اطلاعات جهت پرداز
بسته‌شده

راهکارهای فناوری اطلاعات جهت پرداز

تهران
Junior
تمام‌وقت
حقوق ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
PHPMySQLGitOOP
لوگوی شرکت راهکارهای فناوری اطلاعات جهت پرداز
بسته‌شده

راهکارهای فناوری اطلاعات جهت پرداز

تهران
Junior
تمام‌وقت
حقوق ۷,۰۰۰,۰۰۰ تا ۹,۰۰۰,۰۰۰
LinuxFirewallvSphere