نادین سافت

نادین سافت

از کارت لذت ببر
تهران

درباره شرکت
فرصت‌های شغلی۴
توسعه‌دهندگان۵
گالری
پروفایل محمد خانی

محمد خانی

توسعه دهنده Front-end
نادین سافت
تهران
ReactTypeScriptVue.jsNuxt.jsExpressJavaScriptD3.jsVuetify.jsVuexBootstrap 4NuxtScrumNode.jsjQueryGit