نارون

نارون

نارون، شریک راهبردی منابع انسانی
تهران

درباره شرکت
فرصت‌های شغلی
توسعه‌دهندگان۱
گالری۱
پروفایل پوریا فرهادی

پوریا فرهادی

کارشناسی مهندسی کامپیوتر، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران
نارون
تهران
PythonDjangoDjango 2.0LinuxCeleryBack-endHTMLCSSJavaScriptCFlaskC++jQueryDockerGo