شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی

شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی

شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی شبکه توسعه انسانی
تهران

درباره شرکت
فرصت‌های شغلی
توسعه‌دهندگان۴
گالری
لوگوی شرکت شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی
بسته‌شده

استخدام Java Back-endبرنامه‌نویس

۵ ماه پیش

شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی

تهران
Junior
تمام‌وقت
JavaSQLSpring BootHibernateSpring Security
لوگوی شرکت شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی
بسته‌شده

استخدام مهندس DevOps

۱ سال و ۳ ماه پیش

شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی

تهران
Junior
تمام‌وقت
Azure DevOpsDevOpsJenkinsAnsiblePuppet
لوگوی شرکت شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی
بسته‌شده

استخدام System Administrator

۱ سال و ۳ ماه پیش

شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی

تهران
Junior
تمام‌وقت
JenkinsAzure DevOpsGitAnsiblePuppet
لوگوی شرکت شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی
بسته‌شده

استخدام Database Administrator

۱ سال و ۳ ماه پیش

شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی

تهران
Junior
تمام‌وقت
SQLMySQLPostgreSQLDevOps
لوگوی شرکت شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی
بسته‌شده

شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی

تهران
Senior
تمام‌وقت
امکان دورکاری
TypeScriptHTMLjQueryAngularAjax
لوگوی شرکت شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی
بسته‌شده

استخدام برنامه‌نویس NET.

۱ سال و ۷ ماه پیش

شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی

تهران
Senior
تمام‌وقت
امکان دورکاری
ASP.NETXMLEntity FrameworkSOAPRESTful URL