پروفایل سعید زمانی

سعید زمانی

دستیار مدیر محصول، کوئرا
تهران

درباره کاربر
فعالیت
تجربه‌ها

انتشار این قسمت توسط کاربر غیرفعال شده است