پروفایل رضا احمدی

رضا احمدی

یک برنامه نویس
بندرعباس

درباره کاربر
فعالیت
تجربه‌ها

جدول فعالیت‌های کوئرایی

انتخاب سال
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
شنبه
دوشنبه
چهارشنبه
جمعه
۲ سوال
حل شده در بانک سوالات
۰ مسابقه
شرکت کرده
۵ روز
فعالیت پیاپی در کوئرا

مشارکت در مسابقات

۱ مسابقه

کدکاپ - فرانت‌اند

بانک سوالات

۹ سوال حل شده
مسابقه۴ سوال
    سوراخ موششماره رندتردستیجیغ زدن

React۱ سوال