برای مشاهد کامل جدول به طرفین بکشید.
رتبه نام سؤالات زمان نمره
اسنپ‌شاپ آدرس‌ساز تبدیل واحد تم سوییچر (این بار با ریداکس) بازی کارت و حافظه
۱ علی محمدی ۵۰
۱۵۰
۱۰۰
۲۰۰
۲۵۰
۷۵۰
۱ علی زارع ۵۰
۱۵۰
۱۰۰
۲۰۰
۲۵۰
۷۵۰
۱ پیام محمدی ۵۰
۱۵۰
۱۰۰
۲۰۰
۲۵۰
۷۵۰
۱ فرهاد زارع ۵۰
۱۵۰
۱۰۰
۲۰۰
۲۵۰
۷۵۰
۱ بیژن عیسی پور ۵۰
۱۵۰
۱۰۰
۲۰۰
۲۵۰
۷۵۰
۱ Peiman Fotouhi ۵۰
۱۵۰
۱۰۰
۲۰۰
۲۵۰
۷۵۰
۱ سید محمد جواد مقدم ۵۰
۱۵۰
۱۰۰
۲۰۰
۲۵۰
۷۵۰
۱ حسین میثمی نیا ۵۰
۱۵۰
۱۰۰
۲۰۰
۲۵۰
۷۵۰
۱ Saba Hashemi ۵۰
۱۵۰
۱۰۰
۲۰۰
۲۵۰
۷۵۰
۱ آرین بهرامپور ۵۰
۱۵۰
۱۰۰
۲۰۰
۲۵۰
۷۵۰
۱ محسن صارمی نیا ۵۰
۱۵۰
۱۰۰
۲۰۰
۲۵۰
۷۵۰
۱ یاسمن لطف‌اللهی ۵۰
۱۵۰
۱۰۰
۲۰۰
۲۵۰
۷۵۰
۱ دانیال رضایی ۵۰
۱۵۰
۱۰۰
۲۰۰
۲۵۰
۷۵۰
۱ شهریار جهانشاهلو ۵۰
۱۵۰
۱۰۰
۲۰۰
۲۵۰
۷۵۰
۱ علیرضا دبیری نژاد ۵۰
۱۵۰
۱۰۰
۲۰۰
۲۵۰
۷۵۰
۱ امیرحسین صادقی ۵۰
۱۵۰
۱۰۰
۲۰۰
۲۵۰
۷۵۰
۱ سهیل انصاری ۵۰
۱۵۰
۱۰۰
۲۰۰
۲۵۰
۷۵۰
۱ هادی طباطبایی ۵۰
۱۵۰
۱۰۰
۲۰۰
۲۵۰
۷۵۰
۱ محمد سیفائی ۵۰
۱۵۰
۱۰۰
۲۰۰
۲۵۰
۷۵۰
۱ ناصر شکری ۵۰
۱۵۰
۱۰۰
۲۰۰
۲۵۰
۷۵۰
۱ علی شبانی ۵۰
۱۵۰
۱۰۰
۲۰۰
۲۵۰
۷۵۰
۱ سید امیرعلی طاهری ۵۰
۱۵۰
۱۰۰
۲۰۰
۲۵۰
۷۵۰
۱ مجید ایل‌خانی ۵۰
۱۵۰
۱۰۰
۲۰۰
۲۵۰
۷۵۰
۲۴ Mohammad Farmani ۵۰
۱۳۵
۱۰۰
۲۰۰
۲۵۰
۷۳۵
۲۴ سیدعلی سجادی ۵۰
۱۳۵
۱۰۰
۲۰۰
۲۵۰
۷۳۵
۲۴ Mohammad Shahbazi ۵۰
۱۳۵
۱۰۰
۲۰۰
۲۵۰
۷۳۵
۲۴ Reza Heydari ۵۰
۱۳۵
۱۰۰
۲۰۰
۲۵۰
۷۳۵
۲۴ علی یعقوبی ۵۰
۱۳۵
۱۰۰
۲۰۰
۲۵۰
۷۳۵
۲۴ علی میرمحمد ۵۰
۱۳۵
۱۰۰
۲۰۰
۲۵۰
۷۳۵
۳۰ مهدیه احمدی ۵۰
۱۳۵
۸۸
۲۰۰
۲۵۰
۷۲۳
۳۱ علی ناطق ۵۰
۱۲۰
۱۰۰
۲۰۰
۲۵۰
۷۲۰
۳۱ امیر حسین پاشائی هیر ۵۰
۱۲۰
۱۰۰
۲۰۰
۲۵۰
۷۲۰
۳۱ Hossein ۵۰
۱۲۰
۱۰۰
۲۰۰
۲۵۰
۷۲۰
۳۴ Hamid Ziadzadeh ۵۰
۱۰۵
۱۰۰
۲۰۰
۲۵۰
۷۰۵
۳۴ محمدحسین نجفی ۵۰
۱۰۵
۱۰۰
۲۰۰
۲۵۰
۷۰۵
۳۴ امیر رستمی ۵۰
۱۰۵
۱۰۰
۲۰۰
۲۵۰
۷۰۵
۳۴ حامد آقابالازاده ۵۰
۱۰۵
۱۰۰
۲۰۰
۲۵۰
۷۰۵
۳۴ محمدرضا ایرانمنش ۵۰
۱۰۵
۱۰۰
۲۰۰
۲۵۰
۷۰۵
۳۴ محمد صالحی وزیری ۵۰
۱۰۵
۱۰۰
۲۰۰
۲۵۰
۷۰۵
۳۴ آروین اخوان نبوی ۵۰
۱۰۵
۱۰۰
۲۰۰
۲۵۰
۷۰۵
۳۴ حسن یوسفی ۵۰
۱۰۵
۱۰۰
۲۰۰
۲۵۰
۷۰۵
۳۴ سجاد سیفی ۵۰
۱۰۵
۱۰۰
۲۰۰
۲۵۰
۷۰۵
۳۴ Masoud Bonabi ۵۰
۱۰۵
۱۰۰
۲۰۰
۲۵۰
۷۰۵
۳۴ رضا میرزاپور ۵۰
۱۰۵
۱۰۰
۲۰۰
۲۵۰
۷۰۵
۴۵ محمدرضا آراسته ۵۰
۹۰
۱۰۰
۲۰۰
۲۵۰
۶۹۰
۴۵ Ali Garajian ۵۰
۹۰
۱۰۰
۲۰۰
۲۵۰
۶۹۰
۴۷ عرفان میرزاپور ۵۰
۱۵۰
۱۰۰
۲۰۰
۱۸۷
۶۸۷
۴۷ Majid Sajadi ۵۰
۱۵۰
۱۰۰
۲۰۰
۱۸۷
۶۸۷
۴۹ رضا فردوسی ۵۰
۷۵
۱۰۰
۲۰۰
۲۵۰
۶۷۵
۵۰ امین چهرقانی ۵۰
۱۵۰
۱۰۰
۱۱۰
۲۵۰
۶۶۰
۶۲۸ نفر