برای مشاهد کامل جدول به → طرفین ← بکشید.

رتبه نام سؤالات جریمه زمانی نمره
دوودز وسواس فکری دربی انگاشته فروشگاه آقای بین فرار بزرگ گل لوبیای سحرآمیز
۱ ۱۰۰
۳۸۲۰′
۱۰۰
۳۸۵۷′
۱۰۰
۳۹۵۹′
۶۱
۴۱۸۱′
...
...
...
...
...
۳۹۵۴.۰′ ۳۶۱
۲
...
۱۰۰
۳۹۲۱′
...
...
۱۰۰
۳۷۸۶′
۱۰۰
۴۰۵۲′
...
...
...
۳۹۱۹.۰′ ۳۰۰
۲
...
۱۰۰
۴۰۳۰′
...
...
...
۱۰۰
۴۰۹۲′
...
...
۱۰۰
۴۰۱۳′
۴۰۴۵.۰′ ۳۰۰
۴ ۱۰۰
۳۷۸۸′
...
...
...
...
۱۰۰
۳۷۷۶′
...
...
...
۳۷۸۲.۰′ ۲۰۰
۴ ۱۰۰
۳۸۰۴′
۱۰۰
۳۸۹۹′
...
...
...
...
...
...
...
۳۸۵۲.۰′ ۲۰۰
۴ ۱۰۰
۳۸۶۸′
۱۰۰
۳۹۱۹′
...
...
...
۰
۰′
...
...
...
۳۸۹۳.۰′ ۲۰۰
۷ ۱۰۰
۳۷۶۷′
...
...
...
...
...
...
...
...
۳۷۶۷.۰′ ۱۰۰
۷ ۱۰۰
۳۸۸۱′
...
...
...
...
...
...
...
...
۳۸۸۱.۰′ ۱۰۰
۷
...
۱۰۰
۴۰۳۹′
...
...
...
...
...
...
...
۴۰۳۹.۰′ ۱۰۰
۷ ۱۰۰
۴۱۷۴′
...
...
...
...
...
...
...
...
۴۱۷۴.۰′ ۱۰۰
۷
...
۱۰۰
۴۱۹۴′
...
...
...
...
...
...
...
۴۱۹۴.۰′ ۱۰۰
۱۲ ۳۶
۴۴۶۰′
...
...
...
...
...
...
...
...
۴۴۶۰.۰′ ۳۶
۱۳
...
۷
۹۷۸۸′
...
...
...
...
...
...
...
۹۷۸۸.۰′ ۷
۱۳ نفر