برای مشاهد کامل جدول به طرفین بکشید.
رتبه نام سؤالات زمان نمره
دوودز وسواس فکری دربی انگاشته فروشگاه آقای بین فرار بزرگ گل لوبیای سحرآمیز
۱ محمد عقیل حافظی ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۶۱
...
...
...
...
...
۳۶۱
۲ سپهر رمضانی
...
۱۰۰
...
...
۱۰۰
۱۰۰
...
...
...
۳۰۰
۲ محمدمهدی خاوری
...
۱۰۰
...
...
...
۱۰۰
...
...
۱۰۰
۳۰۰
۴ رادین جریره ۱۰۰
...
...
...
...
۱۰۰
...
...
...
۲۰۰
۴ شایان ۱۰۰
۱۰۰
...
...
...
...
...
...
...
۲۰۰
۴ كيان عموءخادم ۱۰۰
۱۰۰
...
...
...
۰
...
...
...
۲۰۰
۷ بهار هاشمی ۱۰۰
...
...
...
...
...
...
...
...
۱۰۰
۷ امیرحسین فرخنده فر ۱۰۰
...
...
...
...
...
...
...
...
۱۰۰
۷ نیما کهدنارویی
...
۱۰۰
...
...
...
...
...
...
...
۱۰۰
۷ مهدیس میرزایی ۱۰۰
...
...
...
...
...
...
...
...
۱۰۰
۷ پارسا اسلامی
...
۱۰۰
...
...
...
...
...
...
...
۱۰۰
۱۲ سید علی الهی ۳۶
...
...
...
...
...
...
...
...
۳۶
۱۳ بهزاد سلیمانی نیسیانی
...
۷
...
...
...
...
...
...
...
۷
۱۳ نفر