برای مشاهد کامل جدول به → طرفین ← بکشید.

رتبه نام سؤالات جریمه زمانی نمره
دستگیر کردن دزدها حساب و کتاب درخت‌سازی انتخاب رشته رشته‌های خفن موش و گربه خرید قانونی آهنگ گراف‌یابی هکاتون
۵۱ Bug Hunter
...
...
۳
۱
...
...
...
...
...
۱۳′ ۱
۵۲ ESC
...
...
۱
۱
۱
۱
...
۱
...
۱۳′ ۱
۵۳ تیم تَه تیم
...
...
۲
۱
...
...
...
...
۱
۱۴′ ۱
۵۴ pirouz
...
...
...
۱
۲
...
...
...
...
۱۸′ ۱
۵۵ Andromeda ۳
۴
...
۱
۸
...
...
...
...
۱۹′ ۱
۵۶ undefined
...
...
...
۱
...
...
...
...
...
۲۰′ ۱
۵۷ NFN
...
...
...
۱
...
...
...
...
...
۲۱′ ۱
۵۸ کهکشانی ها ۵
...
...
۱
۲
...
...
...
...
۲۲′ ۱
۵۹ Null
...
...
...
۱
۳
...
...
...
...
۲۷′ ۱
۶۰ absolute failures
...
۱
...
۱
۱
...
۷
...
...
۲۷′ ۱
۶۱ Test ۳
...
...
۱
۳
...
...
...
...
۲۸′ ۱
۶۲ Fist ۱
...
۱
۱
...
...
...
۴
...
۳۰′ ۱
۶۳ به عشق یکی از استادا ۵
۱
...
۱
۷
...
...
...
...
۳۴′ ۱
۶۴ F210AH
...
...
...
۲
۱
...
...
...
...
۳۸′ ۱
۶۵ CQ401
...
...
...
۱
۱
...
...
۲
...
۳۹′ ۱
۶۶ K.T.M
...
...
...
۲
۱
...
...
۱
...
۳۹′ ۱
۶۷ The Three Musketeers
...
...
...
۱
...
...
...
...
...
۴۰′ ۱
۶۸ Gamuch
...
...
...
۲
۲
۳
...
...
...
۴۲′ ۱
۶۹ Keihangreat
...
...
...
۱
...
...
...
...
...
۴۳′ ۱
۷۰ Pirooz
...
...
...
۱
۲
...
...
...
...
۴۵′ ۱
۷۱ SideCo
...
...
...
۲
۵
...
...
...
...
۴۵′ ۱
۷۲ SimKharDar
...
۱
۴
۲
۲
...
...
...
...
۴۶′ ۱
۷۳ من و بیژن و سینا
...
۷
...
۱
...
...
۱
...
...
۴۷′ ۱
۷۴ DevEl
...
...
...
۲
...
...
...
۱
...
۴۹′ ۱
۷۵ Quantum
...
...
۲
۳
...
...
...
...
...
۵۰′ ۱
۷۶ مایک ووزافسکی
...
...
...
۲
۳
...
...
...
...
۵۳′ ۱
۷۷ Codal
...
...
...
۱
...
...
...
...
...
۵۷′ ۱
۷۸ A noob is born ۸
۱
۲
۱
...
...
...
...
...
۷۳′ ۱
۷۹ آلفا
...
...
...
۱
...
...
...
...
...
۸۱′ ۱
۸۰ Homoludens ۲
...
...
۳
...
...
...
۲
۱
۱۰۰′ ۱
۸۱ عمران علموصش خوبه
...
...
...
۱
...
...
...
...
...
۱۰۲′ ۱
۸۲ نمیدونم
...
...
...
۵
...
...
...
...
...
۱۰۵′ ۱
۸۳ Kh-Code ۱
...
...
۳
...
...
...
...
...
۱۱۹′ ۱
۸۴ TF141
...
...
...
۱
...
...
...
...
...
۱۳۴′ ۱
۸۵ The Boys
...
...
...
۱
...
...
...
...
...
۱۳۷′ ۱
۸۶ ShadowCoders ۲
...
...
۲
...
۱
...
...
...
۱۸۴′ ۱
۸۷ Duke
...
۳
۷
۸
...
۲
۱
...
...
۲۰۸′ ۱
۸۸ تیم Ali ۲
...
۱
...
...
...
...
...
...
۰′ ۰
۸۸ Underflow
...
...
...
۱۴
...
...
...
...
...
۰′ ۰
۸۸ Programmer 2023
...
...
...
...
...
...
...
...
...
۰′ ۰
۹۰ نفر